Obradowało XXX Walne Zgromadzenie Członków KZBS

W dniu 17 czerwca br. odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Tegoroczne Walne Zgromadzenie, ze względu na okoliczności epidemiologiczne i zalecenia sanitarne, odbyło się w formie zdalnej.

Walne Zgromadzenie otworzyła Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu KZBS, dziękując za udział wszystkim zgromadzonym Członkom. Podsumowując ostatni rok aktywności zarządu KZBS wskazała na najważniejsze działania i inicjatywy Związku na rzecz sektora, podkreślając, że przed bankowością spółdzielczą jest wciąż wiele wyzwań, przede wszystkim w zakresie dostosowania się do wymogów legislacyjnych i zmian technologicznych, ale również do warunków funkcjonowania zmieniającego się szybko rynku i oczekiwań klientów. Pani Prezes omówiła również założenia kierunków działania KZBS na najbliższy czas.

Obradom przewodniczył Sławomir Czopur, prezes zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Walne Zgromadzenie, podobnie jak w latach ubiegłych, obradowało w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady za 2019 rok, sprawozdanie finansowe KZBS za rok 2019 oraz udzielono absolutorium władzom Związku. 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało również charakter kadencyjny i wyborczy. Przeprowadzone zostały wybory członków Rady Związku oraz wybory Prezesa Zarządu na kadencję 2020-2024.

Walne Zgromadzenie ustaliło, iż Rada KZBS kadencji 2020-2024 będzie liczyła 11 członków, w tym po 1 członku wskazanym przez każdy z banków zrzeszających. Na nową kadencję do Rady Związku Walne Zgromadzenie wybrało:

 1. Piotra Kaczyńskiego (HEXA Bank Spółdzielczy) - Przewodniczący Rady
 2. Tadeusza Krotoszyńskiego (Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie) - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Halinę Choroś (Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach) - Sekretarz Rady
 4. Kazimierza Grabczuka (Bank Spółdzielczy w Piasecznie)
 5. Stanisława Matejkiewicza (Bank Spółdzielczy w Kielcach)
 6. Marcina Wojewodę (Bank Spółdzielczy w Izbicy)
 7. Beatę Banasiak (Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim)
 8. Elżbietę Karasek (Bank Spółdzielczy w Białobrzegach)
 9. Adama Rydlewicza (Bank Spółdzielczy w Witkowie)
 10. Marcina Baczyńskiego (Bank BPS)
 11. Karola Wolniakowskiego (SGB-Bank)

W  przeprowadzonych wyborach prezesa zarządu, na kadencję 2020-2024 XXX Walne Zgromadzenie Członków KZBS wybrało Krystynę Majerczyk-Żabówkę na prezesa zarządu Związku.

ROZMOWA Z KRYSTYNĄ MAJERCZYK-ŻABÓWKĄ

Krystyna Majerczyk-Żabówka od sierpnia 2013 r. do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu KZBS, posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy w kluczowych instytucjach sektora bankowego, w których sprawowała funkcje kierownicze. Pełniła m.in. funkcję dyrektora departamentu, a następnie wiceprezesa zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA, zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wiceprezesa zarządu Związku Banków Polskich, a także Przewodniczącej Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

Kończąc obrady, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sławomir Czopur oraz prezes zarządu KZBS Krystyna Majerczyk-Żabówka podziękowali raz jeszcze wszystkim uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Członkom za aktywny udział w obradach oraz zaangażowanie w sprawy Związku. 

 

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót