Prace grup i zespołów roboczych

KZBS, reprezentując interesy banków spółdzielczych, jest uczestnikiem wielu grup roboczych i eksperckich tworzonych przy instytucjach państwowych i sektorowych. Obecność ekspertów KZBS w tych grupach jest gwarancją, iż potrzeby i perspektywa bankowości spółdzielczej będą każdorazowo prezentowane w trakcie wypracowywania ważnych dla sektora regulacji i rozwiązań. Poniżej prezentujemy zewnętrzne grupy robocze i eksperckie, w których obecnie uczestniczą przedstawiciele KZBS. 

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych

Koordynator prac: Komitet Sterujący, w skład którego wchodzi Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, GPW Benchmark, Polski Fundusz Rozwoju oraz ING Bank Śląski

Zakres prac: Przygotowanie „mapy drogowej” oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight)

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS: Jacek Rapcia, j.rapcia@kzbs.org 

 

Rada ds. obrotu gotówkowego

Koordynator prac: Narodowy Bank Polski

Zakres prac: Analizowanie obrotu gotówkowego w Polsce, rekomendowanie propozycji działań dotyczących minimalizacji ryzyka systemowego oraz usprawnianie i zwiększanie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS: Jacek Rapcia, j.rapcia@kzbs.org 

 

Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Płatności

Koordynator prac: Narodowy Bank Polski

Zakres prac: Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa polskiego systemu płatniczego, w szczególności w zakresie płatności detalicznych

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS: Jacek Rapcia, j.rapcia@kzbs.org 

 

Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

Koordynator prac: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zakres prac: Identyfikacja barier natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych w Polsce oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań, które mogłyby wyeliminować lub ograniczyć zidentyfikowane bariery

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS: Jacek Rapcia, j.rapcia@kzbs.org  

 

Grupa Robocza ds. Wskaźnika Finansowania Długoterminowego

Koordynator prac: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zakres prac: Przygotowanie docelowej koncepcji długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych obejmującej między innymi: zdefiniowanie docelowego kształtu Wskaźnika Finansowania Długoterminowego, a także określenie działań w zakresie wzmocnienia rynku listów zastawnych w Polsce

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS: Jacek Rapcia, j.rapcia@kzbs.org 

 

Grupa robocza ds. zmiany RMF

Koordynator prac: Związek Banków Polskich

Zakres prac: Wypracowanie kierunków zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz szczegółowych propozycji legislacyjnych w tym zakresie.

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS: Tomasz Kuźmiński, t.kuzminski@kzbs.org 

 

Grupa robocza ds. hipotek stałoprocentowych

Koordynator prac: Związek Banków Polskich

Zakres prac: Identyfikacja barier oraz wypracowanie rekomendowanych działań mających na celu rozwój rynku hipoteki stałoprocentowej

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS: Jacek Rapcia, j.rapcia@kzbs.org  

 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Koordynator prac: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Zakres prac: Rozpatrywanie sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji, a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty.

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS: Małgorzata Cichosz, m.cichosz@kzbs.org 

 

Zespół roboczy ds. działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego

Koordynator prac: Ministerstwo Finansów

Zakres prac: Wypracowanie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie finansów i rynku finansowego oraz budowania zaufania wobec poszczególnych segmentów rynku finansowego w Polsce.

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS: Aleksandra Rączkiewicz, a.raczkiewicz@kzbs.org 

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Koordynator prac: Warszawski Instytut Bankowości

Zakres prac: Prowadzenie działań na rzecz lepszego dopasowania kompetencji kadr bankowych i finansowych do nowych trendów rynkowych i oczekiwań klientów, standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, prowadzenie prac badawczych i analitycznych w zakresie potrzeb kompetencyjnych sektora, inicjowanie i wspieranie opracowania nowych standardów sektorowych, w tym kwalifikacji, w odpowiedzi na nowe trendy rozwojowe, z uwzględnieniem  zmian regulacyjnych, technologicznych i demograficznych, rozwój współpracy sektorowej wszystkich interesariuszy służącej skróceniu czasu reakcji oferty edukacyjnej i szkoleniowej na nowo pojawiające się potrzeby kompetencyjne sektora, działanie na rzecz zwiększenia perspektyw rozwojowych młodych pracowników.

Osoba do kontaktu z ramienia KZBS:  Grzegorz Parol, g.parol@kzbs.org 

 

Grupy Robocze EACB z udziałem przedstawicieli KZBS

ds. Regulacji  bankowych (WGBR)

Przewodniczący: Mike Velthaak (Rabobank)

Sekretariat: Volker Heegemann, Marco Mancino

W ramach Grupy współpracują reprezentanci niemal wszystkich europejskich federacji banków spółdzielczych, będących członkami EACB. Grupa jest zaangażowana we wszystkie inicjatywy lobbingowe EACB na polu ostrożnościowych regulacji bankowych i nadzorczych. Mają one zawsze na celu obronę zarówno kluczowych indywidualnych interesów poszczególnych federacji członkowskich, jak i obronę spółdzielczego modelu w bankowości. Aktualnie Grupa zaangażowana jest w szczególności w takie pakiety regulacji jak: Bazylea III, kolejne implementacje Dyrektywy CRD4 i Rozporządzenia CRR a także inne, często we współpracy z Grupą Roboczą ds. Resolution i Ochrony  Depozytów (np. pakiet regulacji zarządzania kryzysowego i ochrony depozytów CMDI.

 

ds. Resolution i Ochrony Depozytów (WGRRDP)

Przewodniczący: Johannes Rehulka (RBI), 

Sekretariat: Volker Heegemann, Maryia Sulik

Grupa zaangażowana jest w analizę i projekty stanowisk EACB wobec wszystkich unijnych regulacji odnośnie m.in. wczesnej interwencji, zarządzania kryzysowego (w tym IPS), resolution, MREL oraz ochrony depozytów, a także  kluczowych regulacji  globalnych podmiotów ustalających standardy w tym zakresie. Przedmiotem działalności jest analiza, przygotowywanie stanowisk EACB wykorzystywanych w procesie ustawodawczym UE w kontekście ich wpływu i dalszych implikacji dla banków spółdzielczych i ich formacji grupowych, w szczególności spółdzielczych modeli solidarnościowych w tym (IPS).

Utrzymuje robocze kontakty bezpośrednie i via Sekretariat EACB z takimi ciałami jak EBA, SRB, FSB i inne. Efektem tych kontaktów są także warsztaty, konferencje i seminaria organizowane np. przez SRB bezpośrednio dla przedstawicieli członków EACB. 

 

ds. Spółdzielczego  Modelu i Tożsamości (pn. Cooperative ID Forum)

Przewodniczący: Hans Groeneveld (Rabobank),

Sekretariat: Volker Heegemann, Pierre Lebard

Forum jest de facto interdyscyplinarną platformą dyskusji i wymiany doświadczeń uczestników reprezentujących większość członków EACB na temat współczesnych, wspólnych wyzwań i  zagrożeń dla modelu spółdzielczego w bankowości, takich jak przemiany  społeczne i demograficzne, rewolucja cyfrowa w bankowości, a także ich wpływ w poszczególnych krajach reprezentowanych w EACB na sytuację i perspektywy sektora spółdzielczości bankowej, tj. w skali  europejskiej i globalnej. Przedmiotem analiz oraz okresowych raportów Forum, kierowanego przez prof. H. Groenevelda, są zagadnienia współczesnej tożsamości spółdzielczej, problematyki i dylematów obszaru polityki członkowskiej w bankach spółdzielczych, jakości zarządzania oraz spółdzielczego modelu biznesowego w jego społecznych i prawnych kontekstach. Dokumenty te wykorzystywane są do budowania nowoczesnej narracji spółdzielczej kierowanej do otoczenia zewnętrznego.

 

ds. Podatków (WGT)

Przewodniczący: Volker Heegemann (tymczasowo), Maryia Sulik

Członkowie Grupy Roboczej ds. podatków w swoich pracach koncentrują się na podatkowych kwestiach specyficznych dla bankowości w tym grup bankowych oraz podatkowych aspektach transgranicznych czynności bankowych oraz inwestycyjnych w ramach jednolitego  rynku finansowego UE i szerzej np. OECD. Koncentruje się na śledzeniu aktualnych tendencji regulacyjnych w unijnej legislacji podatkowej, takich jak technologiczne innowacje w zakresie poboru VAT, szybkiego  transgranicznego zwrotu podatku u źródła  dla inwestorów indywidualnych (projekt Komisji Europejskiej  FASTER) oraz innych projektach unijnych mających na celu przeciwdziałanie fragmentaryzacji przepisów podatkowych i dysharmonii w stosowaniu technologii cyfrowych w tym obszarze.

 

ds. Systemów Instytucjonalnej Ochrony IPS 

Przewodniczący: Dr. Jan Bottcher

Grupa Robocza, w skład której wchodzą wyłącznie eksperci reprezentujący osiem europejskich spółdzielczych systemów IPS w tym z Polski, wchodzących w skład grup spółdzielczych lub Izb gospodarczych będących członkami EACB.

Grupa podejmuje problematykę regulacyjną i nadzorczą odnoszącą się bezpośrednio  do funkcjonowania systemów IPS. Efektem prac Grupy  były liczne propozycje do nowelizowanych przepisów w szczególności CRR, DGS, CMDI oraz wspólne Deklaracje w obronie spójności narodowych systemów IPS skierowane następnie do  członków Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, ECON, DG FISMA. Osobnym efektem wielowątkowych prac Grupy były raporty i materiały analitycznoprawne nt. proporcjonalności skierowane następnie do członków rządów i władz nadzorczych państw pochodzenia kooperujących na gruncie tej Grupy ekspertów poszczególnych systemów IPS.

 

ds. Strategicznego Dialogu nt. Przyszłości Rolnictwa w UE

Przewodniczący: Martin Reesink

Specjalna Grupa Robocza powołana w następstwie zaproszenia EACB jako Izby gospodarczej sektora spółdzielczej bankowosci w UE do uczestnictwa w proklamowanym przez Przewodniczącą Komisji UE Ursule von der Leyen tzw. Strategicznym Dialogu nt. Przyszłości Rolnictwa, w styczniu 2024 r. (Strategic Dialogue on the Future of Agriculture). EACB jest zaproszone do uczestnictwa w podgrupie d/s konkurencyjności (rolnictwa UE). Zadaniem Grupy Roboczej jest przygotowanie merytorycznego  wsadu  do końcowego raportu Komisji Europejskiej w przedmiotowej sprawie. Bedzie to polegało na zgłoszeniu sugestii i uwag nt. finasowania rolnictwa, pochodzących od członków Grupy, reprezentujących wiekszość unijnych środowisk banków spółdzielczych, w tym KZBS.