Wartości

Społeczna rola oraz obywatelska odpowiedzialność Banków Spółdzielczych wiąże się z przestrzeganiem jasno określonych i obecnych w sektorze od połowy XIX wieku wartości i zasad. Nawet w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych, w których nadrzędnym celem jest maksymalizacja zysku, Banki Spółdzielcze dalej pozostają wierne swoim wartościom i ideałom, zawartym w Międzynarodowych Zasadach Spółdzielczych, takim jak: demokracja, równość, solidarność i sprawiedliwość.

Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze:

Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa

Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, dostępnymi dla wszystkich osób mogących skorzystać z ich świadczeń i gotowych wypełniać obowiązki związane z członkostwem, bez dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, przekonań politycznych i religii. Dobrowolne członkostwo oparte jest na trzech regułach: „otwartych drzwi”, równouprawnienia członków, obowiązków członków wobec spółdzielni.

Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej

Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami zarządzanymi i kontrolowanymi przez członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu polityki działania spółdzielni i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety, pełniący w spółdzielniach funkcje z wyboru, są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach członkowie mają równe prawo głosu (jeden członek - jeden głos). Związki spółdzielcze organizuje się również na demokratycznych zasadach.

Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków

Członkowie równomiernie składają się na majątek spółdzielni i demokratycznie go kontrolują.

Zasada autonomii i niezależności

Spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi organizacjami, zarządzanymi przez swoich członków. W przypadku zawierania umów z innymi jednostkami organizacyjnymi lub zwiększania swojego kapitału korzystając z zewnętrznych źródeł, czynią to w taki sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność.

Zasada kształcenia, szkolenia, informacji

Spółdzielnie zapewniają swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów oraz pracownikom i personelowi kierowniczemu możliwość kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni.

Zasada współdziałania

Spółdzielnie starają się służyć swoim członkom w sposób najbardziej efektywny oraz wzmacniać ruch spółdzielczy poprzez współpracę. Zasada ta jest rozumiana szeroko, tzn. nie tylko w skali lokalnej - między spółdzielniami działającymi  w danym środowisku, czy krajowej - między wszystkimi spółdzielniami i ich związkami, ale i w skali międzynarodowej.

Zasada troski o społeczność lokalną

Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają, poprzez działania społecznie odpowiedzialne oraz aktywizowanie lokalnego potencjału.

 

Postępowanie w relacjach z Członkami

 • Bank Spółdzielczy w relacjach z Członkami postępuje zgodnie z wypracowaną przez kilka pokoleń tradycją, uwzględniając unikalną więź społeczną ze środowiskiem lokalnym, nacechowaną takimi wartościami jak: etyczność, lojalność, odpowiedzialność i sprawiedliwość.
 • Bank Spółdzielczy prowadzi swoją działalność finansową w sposób umożliwiający zaspokajanie potrzeb ekonomicznych swoich Członków, wynikającą z realizowanej aktywności kapitałowej oraz członkowskiej odpowiedzialności Banku.
 • Bank Spółdzielczy będąc instytucją zaufania publicznego wykonuje swoją misję z uwzględnieniem swoistego mandatu zaufania społecznego udzielonego mu przez swoich Członków.
 • Członkowie Banku Spółdzielczego mają dostęp do materiałów sprawozdawczych dotyczących prowadzonej działalności organizacyjnej i kondycji finansowej.
 • Bank Spółdzielczy zobowiązany jest stosować wobec wszystkich swoich Członków jednolite i równe prawa i obowiązki.
 • Bank Spółdzielczy, jako rzetelna i wiarygodna instytucja, pozostaje solidarnie w bliskich stosunkach ze swoimi Członkami zarówno w okresie prosperity, jak i w obliczu gorszej koniunktury finansowej

Postępowanie w relacjach z Klientami i Partnerami

 • Współpraca pomiędzy Bankiem Spółdzielczym a Klientami polega na budowaniu trwałych relacji biznesowych w oparciu o poszanowanie zasad uczciwości, sprawiedliwości oraz wzajemnego szacunku i respektowaniu sposobu działania drugiej strony.
 • Bank Spółdzielczy dokonuje należytej staranności w procesach decyzyjnych, tak aby realizowana działalność ekonomiczna i polityka zarządzania ryzykiem nie zakłócały stabilnego funkcjonowania w zakresie kapitałowym i płynnościowym.
 • Bank Spółdzielczy prowadzi rzetelną politykę informacyjną w zakresie oferowanych produktów i usług bankowych, a same produkty i usługi charakteryzują się różnorodnością wynikającą z zindywidualizowanych potrzeb Klientów.
 • Bank Spółdzielczy zapewnia profesjonalną obsługę w każdym segmencie prowadzonej działalności bankowej.
 • Bank Spółdzielczy w odniesieniu do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powinien kierować się przeświadczeniem o konieczności budowania świadomości obywatelskiej wśród wszystkich mieszkańców regionu, na terenie którego funkcjonuje.
 • Naturalnym obszarem aktywności Banku Spółdzielczego jest rynek lokalny wraz z działającymi na nim unikalnymi podmiotami takimi jak: rolnicy indywidualni i przetwórcy rolno-spożywczy, przedsiębiorcy prywatni oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Postępowanie w relacjach z innymi Bankami Spółdzielczymi

 • Bank Spółdzielczy poprzez strategię nowoczesnego rozwoju, ustawiczne doskonalenie usług oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii bankowych, aktywnie przyczynia się do umacniania całego sektora polskiej bankowości spółdzielczej.
 • Bank Spółdzielczy w relacji z innym Bankiem Spółdzielczym zobligowany jest w swojej działalności do przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, w oparciu o etyczną i sprawiedliwą relację.
 • Bank Spółdzielczy, który ma w planach utworzenie nowej placówki na obszarze, gdzie inny Bank Spółdzielczy wykonuje już czynności bankowe, powinien odpowiednio wcześniej poinformować zainteresowaną instytucję o planowanych staraniach.
 • Bank Spółdzielczy - jako świadomy uczestnik rynku finansowego - popiera konieczność utrzymywania stałej współpracy z pozostałymi Bankami Spółdzielczymi.
 • Bank Spółdzielczy stale współuczestniczy wraz z bankiem zrzeszającym w kreowaniu bankowości spółdzielczej w wymiarze finansowym, gospodarczym oraz społecznym.

Postępowanie w relacjach z Pracownikami

 • Bank Spółdzielczy docenia zaangażowanie i kreatywność swoich Pracowników oraz liczy się z ich merytoryczną opinią przy podejmowaniu istotnych decyzji związanych z aktywnością instytucji.
 • Pracownicy Banku Spółdzielczego, poprzez profesjonalne przygotowanie do wypełniania powierzonych im funkcji, budują dobre i długotrwałe relacje ze wszystkimi Członkami, Klientami i Partnerami Banku.
 • Bank Spółdzielczy wspiera swoich Pracowników i pomaga im w doskonaleniu umiejętności praktycznych i zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Bank dba również o to, aby osoby zatrudnione utrzymywały racjonalne proporcje między życiem rodzinnym i pracą zawodową.
 • Bank Spółdzielczy tworzy przyjazną atmosferę pracy, która pozytywnie wpływa na stosunek Pracowników do wykonywanych przez nich zadań i zwiększa efektywność działania Banku.
 • Bank Spółdzielczy decydując o zatrudnieniu nowego pracownika przeprowadza profesjonalny proces rekrutacji, z zachowaniem sprawiedliwej oceny posiadanych umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego.