Dane

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dynamika
2010 = 100
Liczba banków 576 574 572 571 565 561 558 553 549 538 530 511  
Zatrudnienie 31,9 tys. 32,5 tys. 32,7 tys. 32,7 tys. 32,5 tys. 32,0 tys. 31,4 tys. 31,1 tys. 31,0 tys. ~30,6 tys. ~28,5 tys. ~27,1 tys.  
Liczba udziałowców ogółem bd. bd. 1 051 897 1 034 448 1 012 568 994 263 979 842 969 171 951 741   916 564 898 204  
Suma bilansowa (w mld zł) 70,4 78,4 85,8 96,5 100,5 107,9 120,7 130,2 138,4 150,7 167,2 184,9  
Należności od sektora niefinansowego (w mld zł) 38,9 43,5 47,5 52,0 54,5 58,0 60,0 61,6 62,8 64,4 63,6 67,8  
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (w mld zł) 54,0 60,2 66,5 76,3 80,0 86,7 97,1 105,8 114,1 124,0 133,3 142,1  
Fundusze własne (w mld zł) 7,0 7,7 8,7 9,7 9,9 10,5 10,9 11,5 12,1 12,4 13,1 13,2  
Wynik finansowy netto (w mln zł) 735,6 898,3 967,6 748,8 752,7 462,8 580,4 629,2 623,9 639,3 504,2 726,4 -
Współczynnik wypłacalności (w %) 13,2 13,4 13,8 14,3 15,9 15,9 17,1 17,2 17,7 16,8 18,9 18,6 -
ROA (w %) 1,1 1,2 1,2 0,8 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 -
ROE (w %) 10,5 11,6 11,1 7,9 7,5 4,4 5,3 5,2 5,2 5,1 3,6 5,4 -
C/I (w %) 69,3 66,8 65,8 70,7 69,3 76,5 70,1 66,0 69,8 66,6 75 72,5 -
Wskaźnik jakości portfela kredytowego od sektora niefinansowego (w %) 5,3 5,8 6,3 6,4 5,8 6,1 7,1 7,7 7,9 9,0 8,6 8,2 -

Na koniec 2021 r. w Polsce działało 511 banków spółdzielczych. Liczba banków, w stosunku do grudnia 2010 r., zmniejszyła się o 65. Największe zatrudnienie zanotowano na koniec 2013 r., niemiej jednak zatrudnienie w bankach spółdzielczych systematycznie zmniejsza się i zjawisko to nosi znamiona stałego trendu. W 2021 r. banki spółdzielcze zatrudniały ok. 27,1 tys. osób. Na koniec 2021 r. liczba udziałowców banków spółdzielczych wyniosła 898 204 osób. Od pierwszego badania ankietowego przeprowadzonego przez UKNF na koniec grudnia 2012 r., liczba ta obniżyła się o 153 693 osób.

Suma bilansowa obrazująca skalę działania sektora banków spółdzielczych na koniec 2021 r. wyniosła 184,9 mld zł i zwiększyła się w porównaniu do grudnia 2010 r. o 114,5 mld zł, tj. o 162,6%.

Wartość obliga kredytowego od sektora niefinansowego na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 67,8 mld zł, co stanowi 36,6% udziału w sumie bilansowej. Kwota udzielonych kredytów wzrosła w porównaniu do końca grudnia 2010 r. o 74,3% tj. o 28,9 mld zł.

Podstawowym elementem wpływającym na poziom sumy bilansowej był poziom złożonych w bankach spółdzielczych depozytów od sektora niefinansowego, których wartość w 2021 r. wyniosła 142,1 mld zł.

Fundusze własne banków spółdzielczych wg stanu na koniec grudnia 2021 r. osiągnęły poziom 13,2 mld zł i w porównaniu do 2010 r. uległy zwiększeniu o 6,2 mld zł, tj. 88,6%.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych, tj. wynik finansowy brutto pomniejszony o zobowiązania wynikające z podatku dochodowego, wyniósł wg stanu na koniec grudnia 2021 r. 726,4 mln zł. W analizowanym okresie najwyższy wynik finansowy zanotowano na koniec 2012 r. - 967,6 mln zł.

Wyliczony na koniec grudnia 2021 r. łączny współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych wyniósł 18,6%. Taka wartość oznacza bezpieczny poziom, powyżej minimalnej wartości zgodnie z ustawą Prawo Bankowe - 8% oraz bardziej rygorystycznymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego - 10,5%.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) banków spółdzielczych, który informuje o zysku przypadającym na jednostkę kapitału własnego, na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnął poziom 5,4% i był niższy od notowanego na koniec 2010 r. o 5,1 p.p.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) banków spółdzielczych, informujący o efektywności aktywów banku wg stanu na koniec grudnia 2021 r. wyniósł 0,4%. W przedstawionym okresie czasu najwyższe ROA zanotowano w latach 2011-2012, a najniższe w 2020 r.

Od 2015 r. zauważalny jest powolny trend poprawy miary efektywności działania wyrażonej wskaźnikiem C/I. Na dzień 31 grudnia 2021 r. stosunek kosztów banków spółdzielczych do ich przychodów wyniósł 72,5%.

Udział aktywów sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w aktywach całego sektora bankowego w 2021 r. to 9,1%.

 

-->