Dane

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dynamika
2010 = 100
Liczba banków 576 574 572 571 565 561 558 553 549 538 93,4
Zatrudnienie 31,9 tys. 32,5 tys. 32,7 tys. 32,7 tys. 32,5 tys. 32,0 tys. 31,4 tys. 31,1 tys. 31,0 tys. ~30,6 tys. 95,2
Liczba udziałowców ogółem bd. bd. 1 051 897 1 034 448 1 012 568 994 263 979 842 969 171 951 741   91,5
Suma bilansowa (w mld zł) 70,4 78,4 85,8 96,5 100,5 107,9 120,7 130,2 138,4 150,7 214,0
Należności od sektora niefinansowego (w mld zł) 38,9 43,5 47,5 52,0 54,5 58,0 60,0 61,6 62,8 64,4 165,6
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (w mld zł) 54,0 60,2 66,5 76,3 80,0 86,7 97,1 105,8 114,1 124,0 229,6
Fundusze własne (w mld zł) 7,0 7,7 8,7 9,7 9,9 10,5 10,9 11,5 12,1 12,4 177,1
Wynik finansowy netto (w mln zł) 735,6 898,3 967,6 748,8 752,7 462,8 580,4 629,2 623,9 639,3 -
Współczynnik wypłacalności (w %) 13,2 13,4 13,8 14,3 15,9 15,9 17,1 17,2 17,7 16,8 -
ROA (w %) 1,1 1,2 1,2 0,8 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 -
ROE (w %) 10,5 11,6 11,1 7,9 7,5 4,4 5,3 5,2 5,2 5,1 -
C/I (w %) 69,3 66,8 65,8 70,7 69,3 76,5 70,1 66,0 69,8 66,6 -
Wskaźnik jakości portfela kredytowego od sektora niefinansowego (w %) 5,3 5,8 6,3 6,4 5,8 6,1 7,1 7,7 7,9 9,0 -

Dynamika 2012 = 100

Na koniec 2018 r. w Polsce działało 549 banków spółdzielczych. Liczba banków, w stosunku do grudnia 2010 r., zmniejszyła się o 27. Największe zatrudnienie zanotowano na koniec 2013 r., niemiej jednak zatrudnienie w bankach spółdzielczych powoli zmniejsza się i zjawisko to nosi znamiona stałego trendu. W 2018 r. banki spółdzielcze zatrudniały ok. 31 tys. osób. Na koniec 2018 r. liczba udziałowców banków spółdzielczych wyniosła 951 741 osób. Od badania ankietowego przeprowadzonego przez KNF na koniec grudnia 2012 r., liczba ta obniżyła się o ok. 9,5%, tj. 100 156 osób.

Suma bilansowa obrazująca skalę działania sektora banków spółdzielczych na koniec 2018 r. wyniosła 138,4 mld zł i zwiększyła się w porównaniu do grudnia 2010 r. o 68 mld zł, tj. o 96,6%.

Wartość obliga kredytowego od sektora niefinansowego na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 62,8 mld zł, co stanowi 45,4% udziału w sumie bilansowej. Kwota udzielonych kredytów wzrosła w porównaniu do końca grudnia 2010 r. o 61,4% tj. o 23,9 mld zł.

Podstawowym elementem wpływającym na poziom sumy bilansowej był poziom złożonych w bankach spółdzielczych depozytów od sektora niefinansowego, których wartość w 2018 r. wyniosła 114,1 mld zł.

Fundusze własne banków spółdzielczych wg stanu na koniec grudnia 2018 r. osiągnęły poziom 12,1 mld zł i w porównaniu do 2010 r. uległy zwiększeniu o 5,1 mld zł, tj. 72,9%.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych, tj. wynik finansowy brutto pomniejszony o zobowiązania wynikające z podatku dochodowego, wyniósł wg stanu na koniec grudnia 2018 r. 623,9 mln zł. W analizowanym okresie najwyższy wynik finansowy zanotowano na koniec 2012 r. - 967,6 mln zł.

Wyliczony na koniec grudnia 2018 r. współczynnik wypłacalności sektora bankowości spółdzielczej był najwyższy w analizowanym okresie i wyniósł 17,7%. Taka wartość oznacza bezpieczny poziom, powyżej minimalnej wartości zgodnie z ustawą Prawo Bankowe - 8% oraz bardziej rygorystycznymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego - 13,25%.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) banków spółdzielczych, który informuje o zysku przypadającym na jednostkę kapitału własnego, na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnął poziom 5,2% i był niższy od notowanego na koniec 2010 r. o 5,3 p.p.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) banków spółdzielczych, informujący o efektywności aktywów banku wg stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniósł 0,5%. W przedstawionym okresie czasu najwyższe ROA zanotowano w latach 2011-2012, a najniższe w 2015 r.

Od 2015 r. zauważalny jest powolny trend poprawy miary efektywności działania wyrażonej wskaźnikiem C/I. Na dzień 31 grudnia 2018 r. stosunek kosztów banków spółdzielczych do ich przychodów wyniósł 69,8% i zmniejszył się w porównaniu do grudnia 2015 r. o 6,7 p.p.