Dane

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 06.2018 Dynamika
2010 = 100
Liczba banków 576 574 572 571 565 561 558 553 550 95,5
Zatrudnienie 32 131 32 737 32 966 33 084 32 574 32 006 31 452 31 125 ~~31,2 tys. 96,5
Liczba udziałowców ogółem bd. bd. 1 051 897 1 034 448 1 012 568 994 263 979 842 969 171 960 911 91,4*
Suma bilansowa (w mld zł) 70,4 78,4 85,8 96,5 100,5 107,9 120,7 130,2 131,9 187,4
Należności od sektora niefinansowego (w mld zł) 38,9 43,5 47,5 52,0 54,5 58,0 60,0 61,6 63,2 162,5
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (w mld zł) 54,0 60,2 66,5 76,3 80,0 86,7 97,1 105,8 106,5 197,2
Fundusze własne (w mld zł) 7,0 7,7 8,7 9,7 9,9 10,5 10,9 11,5 12,1 172,9
Wynik finansowy netto (w mln zł) 735,6 898,3 967,6 748,8 752,7 462,8 580,4 629,2 374,1 -
Współczynnik wypłacalności (w %) 13,2 13,4 13,8 14,3 15,9 15,9 17,1 17,2 17,8 -
ROA (w %) 1,1 1,2 1,2 0,8 0,8 0,4 0,5 0,6 0,6 -
ROE (w %) 10,5 11,6 11,1 7,9 7,5 4,4 5,3 5,2 6,3 -
C/I (w %) 69,3 66,8 65,8 70,7 69,3 76,5 70,1 66,0 68,7 -
Wskaźnik jakości portfela kredytowego od sektora niefinansowego (w %) 5,3 5,8 6,3 6,4 5,8 6,1 7,1 7,5 7,9 -

Dynamika 2012 = 100

Na koniec czerwca 2018 r. działało w Polsce 550 banków spółdzielczych. Liczba banków, w stosunku do grudnia 2010 r., zmniejszyła się o 26. Największe zatrudnienie zanotowano na koniec 2013 r., niemiej jednak zatrudnienie w bankach spółdzielczych powoli zmniejsza się i zjawisko to nosi znamiona stałego trendu. W czerwcu 2018 r. banki spółdzielcze zatrudniały ok. 31,2 tys. osób. W czerwcu 2018 r. liczba udziałowców banków spółdzielczych wyniosła 960 911 osób. Od badania ankietowego przeprowadzonego przez KNF na koniec grudnia 2012 r., liczba ta obniżyła się o ok. 8,6%, tj. 90 986 osób.

Suma bilansowa obrazująca skalę działania sektora banków spółdzielczych na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 131,9 mld zł i zwiększyła się w porównaniu do grudnia 2010 r. o 61,5 mld zł, tj. o 87,4%.

Wartość obliga kredytowego od sektora niefinansowego na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 63,2 mld zł, co stanowi 47,9% udziału w sumie bilansowej. Kwota udzielonych kredytów wzrosła w porównaniu do końca grudnia 2010 r. o 62,5% tj. o 24,3 mld zł.

Podstawowym elementem wpływającym na poziom sumy bilansowej był poziom złożonych w bankach spółdzielczych depozytów od sektora niefinansowego, których wartość na 30 czerwca 2018 r. wyniosła 106,5 mld zł.

Fundusze własne banków spółdzielczych wg stanu na 30 czerwca 2018 r. osiągnęły poziom 12,1 mld zł i w porównaniu do 2010 r. uległy zwiększeniu o 5,1 mld zł, tj. 72,9%.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych, tj. wynik finansowy brutto pomniejszony o zobowiązania wynikające z podatku dochodowego, wyniósł wg stanu na koniec czerwca 2018 r. 374,1 mln zł. W analizowanym okresie najwyższy wynik finansowy zanotowano na koniec 2012 r. - 967,6 mln zł.

Wyliczony na koniec czerwca 2018 r. współczynnik wypłacalności sektora bankowości spółdzielczej był najwyższy w analizowanym okresie i wyniósł 17,8%. Taka wartość oznacza bezpieczny poziom, powyżej minimalnej wartości zgodnie z ustawą Prawo Bankowe - 8% oraz bardziej rygorystycznymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego - 13,25%.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) banków spółdzielczych, który informuje o zysku przypadającym na jednostkę kapitału własnego, na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnął poziom 6,3% i był niższy od notowanego na koniec 2010 r. o 4,2 p.p.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) banków spółdzielczych, informujący o efektywności aktywów banku wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 0,6%. W przedstawionym okresie czasu najwyższe ROA zanotowano w latach 2011-2012, a najniższe w 2015 r.

Od 2015 r. zauważalny jest trend poprawy miary efektywności działania wyrażonej wskaźnikiem C/I. Pod koniec czerwca 2018 r. stosunek kosztów banków spółdzielczych do ich przychodów wyniósł 68,7% i zmniejszył się w porównaniu do grudnia 2015 r. o 7,8 p.p.