Dane

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dynamika
2010 = 100
Liczba banków 576 574 572 571 565 561 558 553 549 538 530  
Zatrudnienie 31,9 tys. 32,5 tys. 32,7 tys. 32,7 tys. 32,5 tys. 32,0 tys. 31,4 tys. 31,1 tys. 31,0 tys. ~30,6 tys. ~28,5 tys.  
Liczba udziałowców ogółem bd. bd. 1 051 897 1 034 448 1 012 568 994 263 979 842 969 171 951 741   916 564  
Suma bilansowa (w mld zł) 70,4 78,4 85,8 96,5 100,5 107,9 120,7 130,2 138,4 150,7 167,2  
Należności od sektora niefinansowego (w mld zł) 38,9 43,5 47,5 52,0 54,5 58,0 60,0 61,6 62,8 64,4 63,6  
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego (w mld zł) 54,0 60,2 66,5 76,3 80,0 86,7 97,1 105,8 114,1 124,0 133,3  
Fundusze własne (w mld zł) 7,0 7,7 8,7 9,7 9,9 10,5 10,9 11,5 12,1 12,4 13,1  
Wynik finansowy netto (w mln zł) 735,6 898,3 967,6 748,8 752,7 462,8 580,4 629,2 623,9 639,3 504,2 -
Współczynnik wypłacalności (w %) 13,2 13,4 13,8 14,3 15,9 15,9 17,1 17,2 17,7 16,8 18,1 -
ROA (w %) 1,1 1,2 1,2 0,8 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 -
ROE (w %) 10,5 11,6 11,1 7,9 7,5 4,4 5,3 5,2 5,2 5,1 3,8 -
C/I (w %) 69,3 66,8 65,8 70,7 69,3 76,5 70,1 66,0 69,8 66,6 74,8 -
Wskaźnik jakości portfela kredytowego od sektora niefinansowego (w %) 5,3 5,8 6,3 6,4 5,8 6,1 7,1 7,7 7,9 9,0 8,6 -

Na koniec 2020 r. w Polsce działało 530 banków spółdzielczych. Liczba banków, w stosunku do grudnia 2010 r., zmniejszyła się o 46. Największe zatrudnienie zanotowano na koniec 2013 r., niemiej jednak zatrudnienie w bankach spółdzielczych systematycznie zmniejsza się i zjawisko to nosi znamiona stałego trendu. W 2020 r. banki spółdzielcze zatrudniały ok. 28,5 tys. osób. Na koniec 2020 r. liczba udziałowców banków spółdzielczych wyniosła 916 564 osób. Od badania ankietowego przeprowadzonego przez KNF na koniec grudnia 2020 r., liczba ta obniżyła się o ok. 12,9%, tj. 135 333 osób.

Suma bilansowa obrazująca skalę działania sektora banków spółdzielczych na koniec 2020 r. wyniosła 167,2 mld zł i zwiększyła się w porównaniu do grudnia 2010 r. o 96,8 mld zł, tj. o 137,5%.

Wartość obliga kredytowego od sektora niefinansowego na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 63,6 mld zł, co stanowi 38% udziału w sumie bilansowej. Kwota udzielonych kredytów wzrosła w porównaniu do końca grudnia 2010 r. o 63,5% tj. o 24,7 mld zł.

Podstawowym elementem wpływającym na poziom sumy bilansowej był poziom złożonych w bankach spółdzielczych depozytów od sektora niefinansowego, których wartość w 2020 r. wyniosła 133,3 mld zł.

Fundusze własne banków spółdzielczych wg stanu na koniec grudnia 2020 r. osiągnęły poziom 13,1 mld zł i w porównaniu do 2010 r. uległy zwiększeniu o 6,1 mld zł, tj. 87,1%.

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych, tj. wynik finansowy brutto pomniejszony o zobowiązania wynikające z podatku dochodowego, wyniósł wg stanu na koniec grudnia 2020 r. 504,2 mln zł. W analizowanym okresie najwyższy wynik finansowy zanotowano na koniec 2012 r. - 967,6 mln zł.

Wyliczony na koniec grudnia 2020 r. łączny współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych był najwyższy w analizowanym okresie i wyniósł 18,1%. Taka wartość oznacza bezpieczny poziom, powyżej minimalnej wartości zgodnie z ustawą Prawo Bankowe - 8% oraz bardziej rygorystycznymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego - 10,5%.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) banków spółdzielczych, który informuje o zysku przypadającym na jednostkę kapitału własnego, na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnął poziom 3,8% i był niższy od notowanego na koniec 2010 r. o 6,7 p.p.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) banków spółdzielczych, informujący o efektywności aktywów banku wg stanu na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 0,3%. W przedstawionym okresie czasu najwyższe ROA zanotowano w latach 2011-2012, a najniższe w 2020 r.

Od 2015 r. zauważalny jest powolny trend poprawy miary efektywności działania wyrażonej wskaźnikiem C/I. Niemniej jednak, z uwagi na pandemię koronawirusa na dzień 31 grudnia 2020 r. stosunek kosztów banków spółdzielczych do ich przychodów wyniósł 74,8%.

Udział aktywów sektora spółdzielczego (banki spółdzielcze i zrzeszające) w aktywach całego sektora bankowego w 2020 r. to 9,4%.

-->