O nas

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych reprezentuje interesy polskich banków spółdzielczych – członków Związku

Jest oficjalnym reprezentantem środowiska wobec organów władzy i administracji państwowej. Reprezentuje banki spółdzielcze w kontaktach i współpracy z zagranicznymi środowiskami banków spółdzielczych. Dzięki zaangażowaniu profesjonalnej i doświadczonej kadry KZBS zyskał reputację wiarygodnej i wpływowej instytucji reprezentującej branżowe interesy banków spółdzielczych. Wnosi znaczący wkład w budowanie przyjaznego dla banków spółdzielczych otoczenia prawno-regulacyjnego, przyczyniając się pośrednio do optymalizowania warunków obsługi członków i klientów banków spółdzielczych w ich lokalnych środowiskach.

Jedną z podstawowych zasad ładu (governance) w KZBS jest jednakowe traktowanie wszystkich członków zwyczajnych, niezależnie od wielkości wnoszonej składki i przynależności zrzeszeniowej. Procesy decyzyjne w Związku reguluje Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie. KZBS działa przy pełnym wykorzystaniu zasady otwartości. Członkowie KZBS są informowani o wszystkich istotnych przedsięwzięciach podejmowanych przez Związek lub w miarę możliwości oraz potrzeb, bezpośrednio w nich współuczestniczą. Szerokie konsultacje poprzedzają artykułowanie każdego istotnego dla środowiska członkowskiego problemu.

KZBS promuje i popiera w ramach swoich statutowych działań spółdzielcze wartości i spółdzielczy model biznesowy, będący alternatywą wobec modelu korporacyjnego, zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych partnerów branżowych, organów władzy, administracji i samorządu lokalnego. Kluczową wartością spółdzielczego modelu biznesowego i zarazem rękojmią jego demokratycznego charakteru jest zasada « jeden członek - jeden głos », która materializuje się w koncepcji spółdzielczego udziału, który jest wnoszony przez członka, a w przypadku rezygnacji z członkostwa - wypowiadany. Ta zasada istotnie odróżnia spółdzielnię od spółek prawa handlowego, w których ten tryb nie występuje. Niezbywalną wartością lokalnej bankowości, do której KZBS nawiązuje w swoich działaniach, jest społeczna odpowiedzialność i wrażliwość, utrwalona w historycznym procesie wzrastania banków spółdzielczych w lokalnych środowiskach, dostosowywana każdorazowo do wymogów współczesności i wyzwań przyszłości.