Zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych – uwzględniony postulat KZBS

W dniu 8 sierpnia br. na stronie BFG została opublikowania informacja o podjęciu przez Radę BFG uchwały nr 51/2019 w sprawie określenia listy podmiotów wobec których Fundusz nie będzie realizował uprawnienia, o którym mowa w art. 330 ust. 1 ustawy o BFG, tj. żądania uzyskiwania informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, w szczególności informacji niezbędnych do wykonania oszacowania wartości aktywów i pasywów podmiotu oraz przygotowania przymusowej restrukturyzacji. Na liście znalazło się m.in. 501 banków spółdzielczych.

Rada BFG wydając przedmiotową uchwałę skorzystała z wprowadzonego na podstawie nowelizacji ustawy o BFG uprawnienia do określenia przedmiotowej listy podmiotów, przy uwzględnieniu ograniczonego negatywnego wpływu, jaki mogłaby mieć upadłość podmiotu krajowego lub upadłość podmiotów określonego rodzaju na sytuację finansową innych podmiotów i stabilność rynku finansowego oraz gospodarkę, o ile podmioty te nie są podmiotami znaczącymi lub nie zostały zidentyfikowane lub uznane za globalną instytucję o znaczeniu systemowym lub inną instytucję o znaczeniu systemowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Na  potrzebę wprowadzenia takiej  możliwości na rzecz BFG, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zwracał uwagę od rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy o BFG, tj. początku 2018 r., wskazując na przesłanki z zakresu zasady proporcjonalności.

Lista podmiotów wobec których Fundusz nie będzie realizować ww. uprawnienia może ulec zmianie, w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na ocenę spełnienia ustawowych przesłanek. Podmioty te zostały poinformowane o tym fakcie pisemnie.

Pełna treść komunikatu BFG znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.bfg.pl/dla-instytucji-finansowych/obowiazki-informacyjne/zwolnienie-z-art-330-ust-8/ 

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót