Wspólne działania banków i TPP

Organizacje zrzeszające banki europejskie i niebankowych dostawców usług płatniczych (TPP) uzgodniły, iż będą podejmować wspólne działania komunikacyjne i informacyjne, zmierzające do jak najlepszego dostosowania się do zmian w obszarze płatności, jakie w związku z Dyrektywą PSD 2 i towarzyszącymi jej Regulacyjnymi Standardami Technicznymi zaczną obowiązywać od 14 września br.

26 lipca 2019 r. organizacje zrzeszające banki w Europie, w tym Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB), do którego należy Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, uzgodniły ze stowarzyszeniami zewnętrznych dostawców usług płatności podejmowanie wspólnych działań mających na celu usprawnienie procesu dostosowania się do nowych standardów bezpieczeństwa i komunikacji dotyczących usług płatniczych. Oświadczenie obejmuje szereg zobowiązań związanych z komunikacją i wymianą informacji, mających na celu poprawę interakcji między bankami a zewnętrznymi dostawcami (TPP) w zakresie wdrażania nowych standardów, które będą obowiązywać od 14 września 2019 r. w ramach zmienionej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD 2).

Strony oświadczenia potwierdziły swoje pełne zaangażowanie w realizację celów PSD 2. Przedstawiciele sektora bankowego podkreślili, że celem tej inicjatywy jest zaproponowanie wspólnych rozwiązań, aby w jak największym stopniu ułatwić wdrożenie PSD 2. Przedstawiciele TPP podkreślili potrzebę zapewnienia pełnej ciągłości biznesowej usług świadczonych przez TPP z korzyścią dla europejskich konsumentów.

W ramach przyjętych ustaleń w szczególności:

1) Banki zobowiązały się udostępnić TPP dokumentację związaną z interfejsami awaryjnymi, w tym w szczególności opisującą identyfikację TPP i zastosowanie SCA w scenariuszu awaryjnym,

2) TPP zobowiązały się do zintensyfikowania działań polegających na testowaniu interfejsów API udostępnionych przez banki.

Rozpoczęcie przez banki i TPP wspólnych działań w obszarze usług płatniczych może być pierwszym krokiem w kierunku zaprojektowania europejskiego rozwiązania płatniczego, co jest szczególne istotne jeśli weźmie się pod uwagę, iż otwierająca się bankowość stwarza realne możliwości wejścia na ten rynek także niebankowych dostawców usług płatności spoza UE.

Strony oświadczenia będą wspólnie monitorować postępy w zakresie powyższych działań do 14 września 2019 r.

Udostępnij artykuł:
« powrót