Szkolenie on-line: Zamknięcie roku 2021 i sporządzanie sprawozdania finansowego

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult, organizuje szkolenie on-line pt.: „Zamknięcie roku 2021 i sporządzanie sprawozdania finansowego”, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 15:30. Spotkanie z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości po szkoleniu, w ciągu 7 dni uczestnicy będą mieli możliwość mailowego kontaktu z Prowadzącym.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy uczestników w zakresie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2021 r. Podczas szkolenia omówimy kwestie wynikające ze specyfiki banków spółdzielczych, z uwzględnieniem niezbędnych regulacji. Uwaga prowadzącego szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka posiadającego praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe. 

Adresaci szkolenia:

Kadra kierownicza i pracownicy pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych, omówienie zasad sporządzania.

2. Szczegółowe omówienie ujęcia, prezentacji i wyceny poszczególnych kategorii bilansu (w tym utrata wartości aktywów), rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale/funduszu, rachunku przepływów pieniężnych.

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym.

4. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg 2021:

a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,

b) poprawne zamykanie roku w księgach, kompletność ksiąg, kontrola sald na poszczególnych grupach kont/pozycji bilansowych, prawidłowość przeliczenia zapisów w walutach obcych, 

c) omówienie wyceny poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań, w tym kalkulacja rezerw. Omówienie zasad i najczęściej pojawiających się błędów. Metody wykrywania błędów,

d) inwentaryzacja – przygotowanie, rozliczenia, ujęcie skutków w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

5. COVID-19 a zamknięcie roku – regulacje, stanowiska, komunikaty – wpływ na sprawozdanie finansowe.

Szkolenie poprowadzi:

Agnieszka Królak - Biegły Rewident nr 11655 

Praktyk w bankowości z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w rachunkowości, magister ekonomii o specjalizacji ekonomika bankowości i ubezpieczeń, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW.  
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, controllingu, wdrożeń, podatków i zarządzania, przez ponad dwadzieścia lat piastowała stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz członka zarządu spółek sektora finansowego, w tym banków. Biegły rewident badający sprawozdania finansowe banków, w tym banków spółdzielczych. Posiada uprawnienia ACCA.  

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 500 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 grudnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót