Szkolenie on-line: Gwarancje bankowe

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje dwudniowe szkolenie on-line „Gwarancje bankowe”, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie z zasadami konstruowania zleceń udzielania gwarancji, konstruowania treści i właściwego ich czytania oraz interpretacji przez beneficjentów.
W programie szkolenia położono duży nacisk na stronę praktyczną stosowania gwarancji bankowych i przewidziano ćwiczenia w zakresie poprawności ich konstruowania i właściwej interpretacji.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie adresowane jest do osób zlecających bankowi wystawianie gwarancji na zabezpieczenia swoich zobowiązań, osób przyjmujących jako zabezpieczenie swoich wierzytelności gwarancje bankowe oraz pracowników banków, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy przez bank gwarantowanej.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych.
2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej:
1) Definicja gwarancji bankowej.
2) Charakter prawny gwarancji bankowej.
3) Przedmiot gwarancji.
4) Gwarancja bankowa jako czynność bankowa.
5) Rodzaje gwarancji bankowych.
3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej:
1) Podstawa udzielenia gwarancji bankowej.
2) Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji.
3) Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.
4. Umowa gwarancji:
1) Tryb zawarcia umowy gwarancji.
2) Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego.
3) Treść gwarancji bankowej:
· elementy gwarancji,
· poddanie gwarancji Jednolitym Regułom,
· prawo, jakiemu podlega gwarancja.
4) Zmiany w treści gwarancjip
5. Roszczenia z gwarancji:
1) Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta.
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji.
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję.
4) Zapłata sumy gwarancyjnej.
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta.
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.
6. Wygaśnięcie gwarancji.
7. Przedawnienie roszczeń z gwarancji.
8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji.
9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa.
10. Roszczenie beneficjenta gwarancji.
11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych:
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy.
2) Gwarancje zapłaty.
3) Gwarancja zwrotu zaliczki.
4) Gwarancja wypłaty zaliczki.
5) Gwarancje przetargowe w ramach zamówień publicznych.
6) Gwarancje przetargowe.
12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Izabela Heropolitańska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A. Od ponad 20 lat wykładowca z zakresu: weksli krajowych i zagranicznych, czeków krajowych i zagranicznych, gwarancji bankowych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, hipoteki. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Autorka i współautorka ponad 20 książek z dziedziny bankowości, z których większość miała po kilka wydań.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 549 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 799 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 kwietnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót