Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

W dniu 31 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie postępów prac w zakresie realizacji wspólnych, sektorowych rozwiązań informatycznych dla bankowości spółdzielczej (projekt BS API), jak również oceny bieżącej sytuacji w sektorze.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, przedstawiciele systemów ochrony instytucjonalnej oraz KZBS i ZBP.

Istotnym punktem posiedzenia była informacja banków zrzeszających oraz dyskusja nad wspólnymi rozwiązaniami w zakresie rozwiązań informatycznych oraz standaryzacji obsługi systemów bankowości spółdzielczej, realizowanymi w ramach projektu BS API. Rada Konsultacyjna z aprobatą odniosła się do przedstawionych działań i przewidywanego dalszego harmonogramu prac. W tym kontekście należy podkreślić, iż ściślejsza współpraca międzyzrzeszeniowa w obszarze rozwiązań informatycznych ma prowadzić do rozwoju i poprawy konkurencyjności banków sektora.

Ponadto Rada Konsultacyjna omówiła temat działań służących zwiększaniu cyberbezpieczeństwa w sektorze bankowości spółdzielczej, w tym poprzez planowane powołanie zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w bankowości spółdzielczej.

Ważnym tematem podjętym przez Radę Konsultacyjną była ocena bieżącej sytuacji w sektorze. W trakcie dyskusji odniesiono się m.in. do najważniejszych dla sektora banków spółdzielczych wniosków płynących z Raportu o stabilności systemu finansowego, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w czerwcu bieżącego roku. Omówiono również sytuację banków spółdzielczych z perspektywy banków zrzeszających oraz systemów ochrony. W ramach dyskusji zwrócono uwagę na zagadnienia istotne dla bankowości spółdzielczej, w tym na kwestię sprawozdawczości, minimum socjalnego wykorzystywanego na potrzeby oceny zdolności kredytowej, problemy ze zbywaniem wierzytelności czy też potrzebę zmian w zakresie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego rezerw celowych. Wstępnie omówiono również temat rozpoczętego przez EBA procesu konsultacji projektu „Wytycznych w sprawie udzielania kredytów i procesu monitoringu kredytowego”.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Konsultacyjnej na pierwszą dekadę września br.

Udostępnij artykuł:
« powrót