Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EACB

21 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), po raz pierwszy pod przewodnictwem nowej Dyrektor Generalnej EACB, Niny Schindler, która przedstawiła bieżącą agendę oraz dalsze plany działania Stowarzyszenia. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel KZBS.

Tematy porządku obrad obejmowały m.in. wdrożenie pakietu Bazylea III, przegląd ram prawnych dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz ochrony depozytów, przegląd dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, prawodawstwo dotyczące ochrony inwestorów i przyszłej strategii dotyczącej inwestycji detalicznych, a także prac Komisji Europejskiej nad otwartymi finansami.

Podczas posiedzenia członkowie EACB spotkali się z zastępcą dyrektora generalnego ds.  stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych, Alexandrą Jour-Schroeder, aby omówić najważniejsze zagadnienia dotyczące banków spółdzielczych.

Alexandra Jour-Schroeder w swoim wystąpieniu przedstawiła opracowywane i już realizowane działania Dyrekcji Generalnej ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych (FISMA).

Komitet Wykonawczy zgłosił A. Jour-Schroeder swoje obawy dotyczące m.in.:

- wdrożenia ostatniego etapu Bazylei III – powtórzono postulat opóźnienia tego wdrożenia do momentu, gdy będzie można realnie zmierzyć skutki kryzysu.

- konsultacji w sprawie zarządzania kryzysowego – Komitet podkreślił, że wymogi dotyczące naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny uwzględniać szczególne cechy banków spółdzielczych.

- zapowiedzianej niedawno nowelizacja dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. 

Komitet podkreślił ważną rolę banków spółdzielczych, jako dużych podmiotów bankowych, gwarantujących  dostęp do inwestycji detalicznych oraz ich proaktywną rolę we wnioskowaniu o przegląd dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID II) w celu wyeliminowania niezamierzonych skutków ubocznych. 

Informacja w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej EACB:  Deputy Director-General of DG FISMA (EC) Alexandra Jour-Schroeder in exchange with EACB Executive Committee on co-operative banks’ key regulatory topics  

 

Udostępnij artykuł:
« powrót