Komunikat po Walnym Zgromadzeniu Członków IPS-SGB

W dniu 26 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Ze względów bezpieczeństwa, obrady odbyły się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków, ze względu na zakończenie kadencji, wygasły mandaty Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. W związku z tym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Prezesa Zarządu na II kadencję. W głosowaniu tajnym ponownie wybrano p. Michała Ołdakowskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu.

Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonała Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu, na posiedzeniu, które odbyło się po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia. Na Wiceprezesów wybrano:

  • Ewę Kamińską, dotychczasową Wiceprezes Zarządu oraz
  • Agnieszkę Janc – pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Do czasu uzyskania zgody dla Agnieszki Janc na pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza oddelegowała p. Waldemara Krzewinę, członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. Ostateczny skład Zarządu pozostał więc niezmieniony.

Przedmiotem obrad było również m.in. zatwierdzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, zagregowanego sprawozdania Systemu Ochrony SGB oraz Sprawozdania z działalność Rady Nadzorczej Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Walne Zgromadzenie Członków dokonało także zmiany Umowy Systemu Ochrony SGB oraz Statutu. Zmiany wprowadzone do Umowy będą wymagały teraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Udostępnij artykuł:
« powrót