KZBS o kondycji i integracji sektora

W ostatnim czasie intensywniej niż dotychczas dyskutowana jest kwestia kondycji i przyszłości sektora bankowości spółdzielczej. W szczególności bardzo często podnoszony jest argument, iż banki spółdzielcze, by w dobrej kondycji przetrwać zbliżający się okres spowolnienia gospodarczego, wymagają konsolidacji.

W artykule opublikowanym 7 sierpnia br. w Business Insider Polska zatytułowanym „Eksperci alarmują: jeśli banki spółdzielcze nie ograniczą kosztów, mogą upaść” znalazło się m.in. stwierdzenie, iż „…Do konsolidacji od dłuższego już czasu namawia banki Krajowy Związek Banków Spółdzielczych…”. Ponieważ stwierdzenie to nie odzwierciedla rzeczywistej oceny KZBS dotyczącej aktualnej sytuacji w sektorze, warto przypomnieć podstawowe kwestie z wywiadu, jaki portalowi BS Net udzieliła Pani Krystyna Majerczyk- Żabówka w czerwcu br.

1.  „Jak Pani, z perspektywy Prezesa Zarządu izby gospodarczej, ocenia aktualną sytuację w sektorze?

Od pewnego czasu pod adresem banków spółdzielczych płyną od podmiotów regulujących bądź nadzorujących sektor finansowy zachęty do intensyfikacji działań na rzecz zwiększenia integracji. Również w samym sektorze jest to często poruszany temat. Patrząc z mojej perspektywy, widoczny jest bardzo pozytywny proces zacieśniania współpracy w sektorze. Współpracy, która nie narusza podmiotowości poszczególnych banków, tworzy natomiast podstawy do tego, by nie rozpraszać sił i środków i pewne działania podejmować wspólnie. Mam świadomość, iż w szczególności w dzisiejszych czasach, gdy wszystko zmienia się bardzo szybko, osiągnięcie pożądanych efektów poprzez działanie na własną rękę nie ma szans powodzenia. Przykład banków zrzeszających, które koordynują swoje działania, jest chyba najlepszym dowodem na to, że taki sposób myślenia podziela coraz większa część naszego środowiska. KZBS patronuje temu procesowi. Jesteśmy uczestnikiem prac zespołu ds. współpracy międzyzrzeszeniowej, który podejmuje liczne tematy realizowane następnie przez oba banki zrzeszające i banki spółdzielcze. Bardzo owocna jest też współpraca między Systemami Ochrony. Już jesienią tego roku będziemy mieli okazję zapoznać się z pierwszymi  namacalnymi rezultatami znaczących dla środowiska projektów (biznesowych, przyp red)… Działanie to jest wyrazem wspólnych dążeń, poszukiwania synergii w mobilizowaniu potencjału niezbędnego do zaspokojenia potrzeb informatycznych odpowiadających zmianom w modelu biznesowym oraz wyzwaniom rynku.

Cieszy też bardzo innowacyjna postawa coraz większej liczby kierownictw banków spółdzielczych, idących lub chcących iść z duchem czasu. Te banki zachęcają inne do działania. Jako KZBS staramy się wspierać takie postawy i cele, przy czym dostrzegamy też liczne problemy, takie jak np. niedostateczne tempo zmian, bowiem rynek jednak bardzo szybko się transformuje. Obecnie jesteśmy świadkami rewolucji – i to nie tylko technologicznej. Bardzo często zmiany technologiczne, to nie tyle zakup jednego czy drugiego systemu, ale raczej zmiana dotychczasowego modelu biznesowego. Wiemy, że część banków nie jest gotowa do adekwatnego reagowania na tę rewolucję. Dostrzega te słabości nadzorca wytykając – na szczęście niewielkiej – grupie banków brak dostosowań do wyzwań, a także do niektórych wymogów nadzorczych. Dobrą pracę wykonują jednostki zarządzające Systemami Ochrony. Natomiast osobny problem stanowi pozostawanie relatywnie sporej grupy banków poza strukturami sektora. To jest ryzykowne. Banki powinny być razem, bowiem tylko w ten sposób będą w stanie poprawiać swoją sytuację. Z tych względów KZBS angażuje, w miarę możliwości, swoje moce we wspieranie wszystkich przedsięwzięć służących integracji organizacyjnej, regulacyjnej i technologicznej sektora.”

2. „Jakie będą dalsze wspólne inicjatywy integrujące sektor spółdzielczy?

Myślę, że będą pojawiały się na różnych płaszczyznach. Ja mogę mówić o zdarzeniach inspirowanych lub inicjowanych przez KZBS. Po pierwsze, nasz udział w zacieśnianiu współpracy w sektorze ma w większości przypadków charakter organiczny. Polega przede wszystkim na otwartej i partnerskiej kooperacji z oboma bankami zrzeszającymi i Systemami Ochrony w wielu sprawach o dużym znaczeniu dla sektora. Dopracowaliśmy się tu nowej formuły. Np. w ostatnim czasie doszło z naszej inicjatywy do wspólnego spotkania szefów banków zrzeszających, Systemów Ochrony i Zarządu KZBS z Wiceprzewodniczącą KNF oraz Kierownictwem Departamentu Bankowości Spółdzielczej. Spotkanie było okazją do zaprezentowania przez przedstawicieli sektora problemów, na które wpływ może mieć KNF… Innym jeszcze sposobem integrowania środowiska jest udostępnianie wiedzy. Przy czym nie mam na myśli tylko otwartych warsztatów dla całego sektora z udziałem ekspertów, ale także nasze integrujące zaangażowanie w prace licznych zespołów zajmujących się najważniejszymi obszarami dostosowań do wymogów regulacyjnych i biznesowych zarazem, np. PSD II, Polish API, RODO, BMR.

Dobrym miejscem powstawania pomysłów na wspólne podejmowanie ważnych biznesowo projektów przy udziale obu zrzeszeń i zainteresowanych banków spółdzielczych, jest zespół ds. współpracy międzyzrzeszeniowej. To jest najbardziej operacyjna forma współpracy o integrującym i zacieśniającym relacje charakterze. Skala problematyki, która wymaga ponad zrzeszeniowego charakteru jest ogromna, a czasu już nie mamy. Wynika to przede wszystkim z tempa zmian zachodzących w otoczeniu banków spółdzielczych. Dostosowując się do oczekiwań klientów banki spółdzielcze próbują łączyć tradycyjną bankowość z rosnącą obecnością w przestrzeni cyfrowej. Pojawianie się nowych technologii, zmieniające się oczekiwania i zachowania klientów zmuszają banki do szybkiego dostosowywania się nowych warunków. I nie jest to czynność jednorazowa. Sektor bankowy, jego otoczenie regulacyjne i technologie zmieniają się nieustannie. Zatem tradycyjne zalety bankowości spółdzielczej, lokalna znajomość klienta czy szybka ścieżka decyzyjna, w dzisiejszych czasach stają się już niewystarczające. Banki spółdzielcze, nie zapominając o klientach „analogowych”, muszą więc pilnie podjąć wysiłek organizacyjny i finansowy by przekonać do siebie także, a może przede wszystkim, klientów „cyfrowych”. Bankowość relacyjna będzie najprawdopodobniej w dalszym ciągu istotnym elementem współpracy banków spółdzielczych z klientami, stanowiąc ich istotny atut w stosunku do dużych banków komercyjnych, ale rozwój innych kanałów sprzedaży i relacji z klientami, w tym kanałów cyfrowych jest nieunikniony.

Działania dostosowawcze banków w tym zakresie to, oprócz wysiłku organizacyjnego, także określone – na ogół wysokie – koszty. Stąd banki spółdzielcze, by stać się nowoczesnym centrum usług finansowych, powinny kontynuować, czy wręcz zintensyfikować współpracę w ramach zrzeszeń oraz pomiędzy zrzeszeniami. Osiągnięcie pożądanych efektów działając na własną rękę nie ma dzisiaj szans powodzenia. Kierunki dalszego rozwoju i konieczne do podjęcia inicjatywy wyznaczać nam powinny oczekiwania i zmieniające się zwyczaje klientów, szczególnie młodych, dla których bank spółdzielczy nie może kojarzyć się tylko z wielością oddziałów. Nasze banki muszą stać się partnerem finansowym tego pokolenia w ich dalszym życiu, zwłaszcza że konkurencja i firmy technologiczne tak mocno przyspieszają.”

Można zatem powiedzieć, iż rzeczywiście Krajowy Związek Banków Spółdzielczych od dłuższego czasu namawia banki do konsolidacji, pod warunkiem jednak, iż będzie się tę konsolidację rozumiało w taki sposób, w jaki mówi o niej chociażby w przytoczonych powyżej fragmentach wywiadu, Prezes KZBS.

Z całością wypowiedzi można się zapoznać pod poniższym linkiem:

https://kzbs.pl/Problemem-jest-rozmijanie-sie-oczekiwan-mlodego-pokolenia-klientow-z-wyobrazeniem-niektorych-bankow-spoldzielczych-o-nowoczesnosci---rozmowa-z-prezes-zarzadu-KZBS_-Krystyna-Majerczyk-Zabowka.html

Udostępnij artykuł:
« powrót