Czerwiec z BS: Co warto wiedzieć o regulacjach z zakresu Green finance? Cz. I

Odpowiada Alain Deckers z Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (DG FISMA)

Alain Deckers ma ponad 20-letnie doświadczenie w służbie publicznej w Komisji Europejskiej. Był odpowiedzialny za przeglądy i rozwój polityki w obszarach takich jak handel towarami, polityka ochrony środowiska, zamówienia publiczne i regulacja usług finansowych.

Obecnie kieruje zespołem odpowiedzialnym za sprawozdawczość korporacyjną, w tym zarówno sprawozdawczość finansową, jak i niefinansową, audyt oraz agencje ratingowe w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych. Jest również wiceprzewodniczącym grupy sterującej European Lab@EFRAG. Alain Deckers ukończył fizykę i uzyskał tytuł magistra w dziedzinie ekonomii zmian technicznych na Uniwersytecie w Manchesterze (Wielka Brytania).

- Komisja Europejska opublikowała niedawno wniosek legislacyjny dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, uważanej za główny filar unijnych ram zrównoważonego finansowania. Czy może nam Pan opowiedzieć o najważniejszych wprowadzonych nowościach?

Wniosek Komisji wprowadza trzy główne nowości.

Po pierwsze, wniosek rozszerza wymóg sprawozdawczości w zakresie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju na wszystkie duże spółki, niezależnie od tego, czy są notowane na giełdzie, czy nie, oraz na wszystkie spółki notowane na giełdzie, z wyjątkiem notowanych mikroprzedsiębiorstw. Oznaczałoby to objęcie tym wymogiem około 49 000 spółek (co stanowi 75% obrotów wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), w porównaniu z 11 600 spółkami (47% obrotów wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) obecnie. Wymóg sprawozdawczości dla MŚP notowanych na giełdzie będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2026 r.

Po drugie, centralnym punktem wniosku jest wprowadzenie wymogu składania przez spółki sprawozdań zgodnie z europejskimi standardami zrównoważonego rozwoju. Jest to warunek wstępny powodzenia szeregu innych elementów wniosku, w tym audytu, cyfryzacji i lepszego egzekwowania przepisów. We wniosku upoważnia się Komisję do przyjmowania takich standardów w drodze aktów delegowanych, pod warunkiem że spełniają one kryteria określone we wniosku. MŚP będą mogły składać sprawozdania z wykorzystaniem standardów proporcjonalnych do ich możliwości i specyfiki.

Po trzecie, we wniosku po raz pierwszy wprowadza się ogólnounijny wymóg dotyczący audytu (poświadczenia) w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Powinno to w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiania obaw inwestorów i innych zainteresowanych stron dotyczących dokładności i wiarygodności informacji na temat zrównoważonego rozwoju, które są obecnie przekazywane przez przedsiębiorstwa. Komisja proponuje, aby zacząć od ograniczonej pewności. Naszym ostatecznym celem jest, aby informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju były przedmiotem uzasadnionej pewności, tak jak w przypadku informacji finansowych, ale przed podjęciem tego kroku musimy dokładnie rozważyć specyficzne cechy informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Na przykład, informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju często wybiegają w przyszłość – podczas gdy informacje finansowe są zazwyczaj retrospektywne. Ma to wpływ na audyt i zapewnienie wiarygodności. Będziemy współpracować w tym zakresie z europejskimi organami regulacyjnymi oraz międzynarodowymi instytucjami ustanawiającymi standardy.

- Banki spółdzielcze są głównymi partnerami finansowymi MŚP w Europie. Organy nadzoru wymagają od banków, aby w coraz większym stopniu oceniały ryzyko ESG swoich portfeli, w tym MŚP. Istnieją ku temu uzasadnione powody, ponieważ MŚP stanowią trzon gospodarki UE, bez których osiągnięcie celu tzw. net-zero transition, a więc całkowitej eliminacji dodatkowych emisji gazów cieplarnianych, nie będzie możliwe. Jednocześnie ważne jest przyjęcie zrównoważonego i proporcjonalnego podejścia, aby uniknąć nadmiernego obciążania mniejszych przedsiębiorstw, w szczególności w okresie ożywienia gospodarczego po pandemii. Jak Państwo zapatrują się na tę kwestię i jak, Państwa zdaniem, można jej zaradzić?

Wniosek został poddany rygorystycznej ocenie skutków. Komisja starannie rozważyła, czy należy zmienić zakres obowiązujących przepisów, a jeśli tak, to w odniesieniu do których przedsiębiorstw. Zdecydowaliśmy się objąć zakresem wniosku MŚP, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych, ponieważ istnieje na to duże zapotrzebowanie ze strony zarządzających aktywami i innych inwestorów. Wymogi dotyczące MŚP notowanych na giełdzie miałyby zastosowanie trzy lata po ich zastosowaniu do innych spółek. Łagodzi to również trudności gospodarcze, z jakimi borykają się mniejsze przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19. Ponadto, aby ograniczyć obciążenie MŚP notowanych na giełdzie, będą one mogły składać sprawozdania zgodnie ze standardami, które są prostsze niż standardy, które będą miały zastosowanie do dużych spółek. Komisja nie zaproponowała rozszerzenia obowiązkowych wymogów sprawozdawczych na MŚP posiadające zbywalne papiery wartościowe notowane na rynkach na rzecz wzrostu MŚP lub na wielostronnych platformach obrotu (MTF). 

Niemniej jednak wiele MŚP spotyka się z rosnącym zapotrzebowaniem na informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju – zazwyczaj ze strony banków, które pożyczają im pieniądze, oraz dużych przedsiębiorstw, dla których są dostawcami. Przejście do zrównoważonej gospodarki będzie oznaczało, że gromadzenie i udostępnianie informacji o zrównoważonym rozwoju stanie się powszechną praktyką biznesową dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Dlatego równolegle do nowych zasad dla dużych przedsiębiorstw Komisja proponuje również opracowanie odrębnych, proporcjonalnych norm dla MŚP. MŚP notowane na rynkach regulowanych mogłyby stosować te prostsze normy w celu wypełnienia swoich prawnych obowiązków sprawozdawczych, natomiast MŚP nienotowane na giełdzie mogłyby zdecydować się na ich dobrowolne stosowanie. Standardy te byłyby starannie dostosowane do możliwości MŚP. Ułatwiłyby one MŚP przekazywanie informacji bankom, klientom dużych przedsiębiorstw i innym zainteresowanym stronom. Powinny one również ustanowić punkt odniesienia dla informacji, których przedsiębiorstwa objęte zakresem stosowania dyrektywy w sprawie wyłączeń grupowych mogłyby w uzasadniony sposób żądać od dostawców i klientów MŚP w swoich łańcuchach wartości. Mamy nadzieję, że te standardy pomogą MŚP odegrać istotną rolę w przejściu do zrównoważonej gospodarki.

- Równolegle z legislacją poziomu I Komisja dąży do opracowania środków i regulacji poziomu II, określanych jako normy zrównoważonego rozwoju UE. Czy mógłby Pan omówić ich rozwój, proces i ramy czasowe? Jakie będą kluczowe elementy takich przyszłych norm UE? Jak wygląda ich dostosowanie do obecnych inicjatyw międzynarodowych?

Następnym krokiem jest wynegocjowanie przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie ostatecznego tekstu legislacyjnego w oparciu o wniosek Komisji. Jednocześnie Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) rozpocznie prace nad pierwszym zestawem projektów standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projekty te mogłyby być gotowe do rozpatrzenia przez Komisję po uzgodnieniu tekstu legislacyjnego przez Parlament i Radę. EFRAG zamierza przygotować pierwszy zestaw projektów standardów do połowy 2022 roku. Ostateczny harmonogram będzie zależał od postępów w negocjacjach między Parlamentem i Radą. Jeżeli osiągną one porozumienie w pierwszej połowie 2022 r., Komisja powinna być w stanie przyjąć pierwszy zestaw standardów sprawozdawczości na mocy nowego prawodawstwa do końca 2022 r. Oznaczałoby to, że przedsiębiorstwa zastosowałyby standardy po raz pierwszy do sprawozdań opublikowanych w 2024 roku, obejmujących rok obrotowy 2023.

EFRAG będzie odpowiedzialna za opracowanie projektów standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na wniosek Komisji EFRAG opublikowała niedawno zalecenia techniczne oraz mapę drogową dotyczącą opracowania unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie Komisja zwróciła się do przewodniczącego EFRAG o przedstawienie zaleceń dotyczących ewentualnych zmian w zarządzaniu EFRAG, które umożliwiłyby jej przyjęcie roli opracowywania takich projektów standardów. Zgodnie z tymi zaleceniami EFRAG będzie opracowywać projekty standardów z zachowaniem niezbędnej, należytej procedury i przy fachowym udziale zainteresowanych stron. 

W obu sprawozdaniach podkreślono, że opracowywanie standardów powinno opierać się na międzynarodowych inicjatywach o podobnych celach i wnosić do nich wkład. Współpraca ta powinna być prowadzona w duchu partnerstwa i „współdziałania”. W sprawozdaniu grupy zadaniowej EFRAG proponuje się zorganizowany dialog między unijnymi i światowymi inicjatywami w zakresie ustanawiania standardów oraz porusza się kwestię wspólnych projektów mających na celu opracowanie nowych standardów, jeżeli byłoby to właściwe.

Źródło: EACB

Udostępnij artykuł:
« powrót