Zmiana stanowiska PARP w zakresie kwalifikowalności banków spółdzielczych do MMŚP

Po licznych działaniach podjętych w tym zakresie przez KZBS, Związek otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informację, iż wycofuje się ona ze stanowiska w sprawie odebrania bankom spółdzielczym statusu mikro, małego bądź średniego przedsiębiorstwa (MMŚP). Tym samym banki spółdzielcze mogą w dalszym ciągu tak jak dotychczas korzystać z funduszy europejskich w zakresie prowadzonej działalności.

W przesłanym piśmie, PARP napisał:

„W oparciu o wyżej opisany stan faktyczny i uzyskane opinie, PARP przyjmuje za prawidłowe określenie statusu banku spółdzielczego jako MMŚP, dokonywane na podstawie Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 1, uznając tym samym kwalifikowalność wsparcia banków spółdzielczych w projektach realizowanych działania 2.2 i 2.21 PO WER„.

Pragniemy podkreślić, iż KZBS będzie w dalszym ciągu podejmował niezbędne działania, wspierające funkcjonowanie banków spółdzielczych.

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót