Zarząd

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska 
Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Jest związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Systemu Finansowego. Od 30 lat działa w praktyce gospodarczej (m.in. Polski Bank Rozwoju SA, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego (m.in. Alior Bank SA, PFR TFI SA)  i obecnie RN IPS SGB. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Autorka około 200 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi, w tym zarządzanie ryzykiem, a także edukację finansową. 

Jacek Rapcia
Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 30 lat związany z sektorem bankowym. Był m.in. wiceprezesem zarządu KIR S.A., odpowiedzialnym za obszar strategii, finansów, administracji i IT, dyrektorem zarządzającym pionem strategii i planowania PKO BP SA, a także menedżerem i ekspertem w innych bankach. Ponadto był członkiem rad nadzorczych Kredobanku i Inteligo oraz członkiem komitetów ALCO. Od 2016 r. doradca Prezesa Zarządu KZBS.

W Związku odpowiada za tematy dotyczące rynków finansowych, systemów płatniczych, technologii i bezpieczeństwa. Reprezentuje Związek m.in. w: Narodowej Grupie Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, Radzie ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP, Grupie roboczej ds. bezpieczeństwa płatności przy Radzie ds. Systemu Płatniczego NBP, Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Zespole roboczym ds. innowacji finansowych (FinTech) przy UKNF, Zespole roboczym ds. Wskaźnika Finansowania Długoterminowego przy UKNF oraz Grupie roboczej ds. sztucznej inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Koordynuje prace Grupy roboczej KZBS ds. sprawozdawczości obowiązkowej.

Jest wpisany na listę Arbitrów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Barbara Borowska
Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie 

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1988 roku jest związana z bankowością spółdzielczą. Rozpoczynała pracę na stanowiskach obsługi klienta poznając zakres usług świadczonych przez bank.

Przechodząc kolejno przez stanowiska  związane z ryzykami i finansami. W 2003 roku została powołana do Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w randze wiceprezesa. Odpowiadała za pion finansów i ryzyk. Kontynując pracę ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Ryzykami w Banku  oraz Zarządzania  Bankiem.

Od stycznia 2017 roku kieruje Bankiem Spółdzielczym w Gnieźnie, którego suma bilansowa obecnie przekracza 900 ml zł, posiada 12 placówek, zatrudnia około 130 pracowników. Bank posiada silną pozycję na rynku lokalnym i w sektorze banków spółdzielczych.

Ponadto jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Systemu Ochrony SGB oraz Z-cą Przewodniczącej Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu. 

Marcin Kozdroń
Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej 

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne ze specjalnością Handel Zagraniczny. 

W 2023 r. ukończył podyplomowe studia Master of Business Administration „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” organizowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Krakowską Szkołę Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

Ponadto ukończył studia podyplomowe dla analityków bankowych w zakresie bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Kolegium Zarządzania i Finansów oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Wydział Finansów. 

Posiada stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego przyznany przez Związek Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej oraz uzyskał Europejski Certyfikat Bankowca EFCB przyznany przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach.

Pracę w Banku Spółdzielczym w Limanowej rozpoczął we wrześniu 2005 r. Od 2012 roku do 2019 roku pełnił funkcję Dyrektora Oddziału w Limanowej. Z początkiem 2020 roku dołączył do Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, obejmując stanowisko Wiceprezesa ds. operacyjnych. Od 31 lipca 2023 roku sprawuje funkcję Prezesa Banku Spółdzielczego w Limanowej. 

Suma bilansowa Banku Spółdzielczego w Limanowej za rok 2023 wyniosła 1 603 892 tys. zł, co powoduje, że zajmuje on wiodącą pozycję wśród banków spółdzielczych Zrzeszenia. Bank posiada obecnie 27 placówek i zatrudnia 229 pracowników, ciesząc się silną pozycją na rynku lokalnym. Aktywnie wspiera lokalną społeczność, angażując się w liczne inicjatywy społeczne oraz wspomagając rozwój gospodarki regionalnej.