Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2020 roku

W 2020 roku istotny wpływ na poziom przepływów z tytułu inwestycji bezpośrednich na świecie miała pandemia COVID-19. Według raportów organizacji międzynarodowych spowodowała ona spadek transakcji związanych z inwestycjami bezpośrednimi o około 35%. Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wzrosła jednak w tym czasie o 4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost ten w dużej mierze wynikał z decyzji zagranicznych inwestorów bezpośrednich o reinwestowaniu w Polsce zysków wypracowanych przez firmy, w których są inwestorami.

Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2020 roku wyniósł 54,0 mld zł. Dodatni wpływ na saldo transakcji miały reinwestycje zysków (44,2 mld zł) oraz transakcje nabycia udziałów kapitałowych i zasilenia kapitałem (16,8 mld zł). Saldo pomniejszyły ujemne transakcje z tytułu instrumentów dłużnych (-7,0 mld zł). Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w stosunku do PKB osiągnął w 2020 roku poziom 2,3%.

Na koniec 2020 roku zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 938,6 mld zł i dzięki wzrostowi wartości udziałów i akcji były wyższe o 24,9 mld zł, tj. o 2,7%, niż na koniec poprzedniego roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę kraj, z którego pochodzi podmiot dominujący w grupie kapitałowej, to w 2020 roku największym inwestorem bezpośrednim w Polsce pozostały Niemcy (185,9 mld zł). Kolejne miejsce zajęła Francja (88,4 mld zł), a następne Stany Zjednoczone (87,8 mld zł).

W raporcie zwrócono szczególną uwagę na inwestycje w podmioty związane z produkcją pojazdów, także z uwzględnieniem inwestycji w produkcję baterii do samochodów elektrycznych. Inwestycje w tej branży odpowiadają za 6,5% wartości inwestycji, ale zatrudnieni tam stanowią aż 9,1% pracowników we wszystkich firmach z udziałem inwestorów bezpośrednich.

Dokładniejszą analizę poświęcono także rosnącym inwestycjom w firmy związane z odnawialnymi źródłami energii, przy jednoczesnym wyjściu zagranicznych inwestorów z energetyki konwencjonalnej.

Firmy oraz administracja rządowa w związku z pandemią COVID-19 podjęły szereg działań, które skutkowały ograniczeniem działalności produkcyjnej i usługowej. W konsekwencji dochody nierezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 roku były niższe niż w 2019 roku, kiedy osiągnęły rekordowy poziom 89,5 mld zł. W 2020 roku wyniosły one natomiast 84,3 mld zł, a złożyły się na nie przede wszystkim reinwestowane zyski (44,2 mld zł) oraz niższe niż przed rokiem dywidendy (32,5 mld zł).

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2020 roku nie oparły się globalnym tendencjom. W porównaniu z 2019 rokiem saldo tych inwestycji spadło o 29% do 5,1 mld zł. Duży wpływ na wartość transakcji miało zmniejszenie dochodów spółek zagranicznych (i w konsekwencji mniejsze reinwestycje). Największy udział w strukturze transakcji miały przepływy związane z instrumentami dłużnymi. Podobnie jak przed rokiem znaczną część tych transakcji stanowiły spłaty zadłużenia dokonywane przez polskie spółki matki wobec ich zagranicznych spółek córek. Wspomniane spłaty zadłużenia przyczyniły się do nieznacznego wzrostu stanu należności netto na koniec 2020 roku, do 105,7 mld zł. Rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym zagraniczne inwestycje regularnie przynosiły rezydentom dochody. Na ich wielkość wpłynął jednak kryzys gospodarczy związany z pandemią. Dochody te wyniosły 5,6 mld zł i były o 36% niższe niż w poprzednim roku.

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/ib_raporty.html

 

Udostępnij artykuł:
« powrót