Wywiad EACB z dyrektorem Departamentu Rynków Finansowych fińskiego Ministerstwa Finansów

EACB opublikowało rozmowę z panią Leeną Mörttinen, dyrektorem generalnym Departamentu Rynków Finansowych w fińskim Ministerstwie Finansów. W wywiadzie odniesiono się m.in. do priorytetów fińskiej prezydencji w Radzie UE w zakresie usług finansowych, znaczeniu banków spółdzielczych w gospodarce i zmianach, jakie przechodzi sektor. Poniżej prezentujemy treść wywiadu w polskim tłumaczeniu.

- Od 1 lipca br. Finlandia sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jakie są główne priorytety tej prezydencji związane z sektorem usług finansowych?

Globalne otoczenie gospodarcze i polityczne dynamicznie się zmienia. Europa musi być przygotowana do aktywnych działań, których celem jest wprowadzenie stabilności na arenie światowej dzięki prowadzonej własnej polityce. Ta postawa znajduje odzwierciedlenie w priorytetach fińskiej prezydencji, podkreślając istotną rolę wzmocnienia rynków wewnętrznych, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa.

Zgodnie z tymi założeniami, głównymi priorytetami w zakresie usług finansowych są wzmocnienie unii rynku kapitałowego, promocja zrównoważonego finansowania, przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym i zapobieganie praniu pieniędzy.

- 12 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie postępów w wzmocnieniu unii gospodarczej i walutowej. Jakie – Pani zdaniem – mogą być kluczowe wydarzenia w najbliższej przyszłości, które będą miały istotny wpływ?

Unia bankowa (Banking Union) i unia rynków kapitałowych (Capital Markets Union) są ze sobą powiązane. Oczywiste jest, że unia bankowa musi zostać sfinalizowana zarówno od strony ograniczenia ryzyka, jak i podziału ryzyka, ale w odpowiedniej kolejności. W unii bankowej chodzi w pewnym sensie o odseparowanie banku od związku z danym państwem, a innym z kolei elementem, na który powinien zostać położony nacisk, jest możliwość regulacyjnego traktowania ekspozycji państwowych na ryzyko. Sukces unii bankowej zależy jednak od sukcesu unii rynków kapitałowych. I choć wiele zrobiono w jego sprawie, to nadal uważamy, że potrzebny jest większy postęp, aby w pełni wykorzystać potencjał rynków europejskich. Co ważne, prawdziwa i dobrze funkcjonująca unia rynków kapitałowych sprzyjałaby ograniczaniu obciążeń długiem publicznym finansów europejskich. Dzięki szerszym i głębszym rynkom kapitałowym UE wzmocniona zostanie również międzynarodowa rola euro. Również prostsze i skuteczniej egzekwowalne reguły fiskalne, a także wiarygodny mechanizm restrukturyzacji zadłużenia długiem publicznym, można uznać za zasadniczy wymiar Unii Gospodarczej i Walutowej. 

- Banki spółdzielcze odgrywają istotną rolę w fińskiej gospodarce – posiadają ponad jedną trzecią udziału w rynku. Jak postrzega Pani ten sektor w kontekście unii bankowej?

Podobnie jak na przykład we Francji, Niemczech i Austrii, banki spółdzielcze rzeczywiście mają znaczący udział w rynku w Finlandii, szczególnie w bankowości detalicznej. Sektor bankowy przechodzi istotną zmianę technologiczną, która wpłynie również na modele biznesowe banków. Różnorodność struktur zarządzania i modeli własności jest zawsze dobrą rzeczą, w szczególności ze względu na fakt, że branża się zmienia. Z punktu widzenia przepisów warto zatem zachować neutralne podejście: banki powinny być traktowane jednakowo, niezależnie od struktur zarządzania i struktury własności, ale bez przeoczania zasad dotyczących bezpiecznej i solidnej bankowości oraz sprawnie działającego nadzoru bankowego. Jednak mówiąc konkretnie o bankach spółdzielczych, istnieją świetne przykłady zarówno w Finlandii, jak i w innych krajach Europy, w których banki spółdzielcze były w stanie proaktywnie zreformować swoją działalność i znaleźć innowacyjne rozwiązania w obliczu zmian w gospodarce i technologii. Ta elastyczność stała się teraz jeszcze ważniejsza w obecnym otoczeniu politycznym, gospodarczym, regulacyjnym i technologicznym.

Wersja w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej EACB: http://www.eacb.coop/en/news/eacb-news/3-questions-to-leena-morttinen-director-general-of-the-financial-markets-department-finnish-ministry-of-finance.html  
 

Udostępnij artykuł:
« powrót