Wystąpienie prezes zarządu KZBS na temat wymogów sprawozdawczych ciążących na bankach spółdzielczych

W dniu 9 lipca br. podczas 168. Posiedzenia senackiej Komisji Finansów Publicznych poświęconego obowiązkom sprawozdawczym spółdzielczych instytucji finansowych w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda, KZBS przedstawił uwagi i wnioski do skali i zakresu wymogów sprawozdawczych wobec sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie oraz zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele NBP, KNF, BFG.

W swojej wypowiedzi Krystyna Majerczyk-Żabówka odniosła się do obciążeń wynikających z nadmiernych wymogów sprawozdawczych ciążących na bankach spółdzielczych, zwłaszcza tych wykraczających poza sprawozdawczość standardową przekazywaną Narodowemu Bankowi Polskiemu, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz KNF. W pierwszej części wystąpienia prezes zarządu KZBS przedstawiła stan aktualnych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych ciążących na  bankach  spółdzielczych,  które w ocenie sektora nie uwzględniają zasady proporcjonalności sprawozdania dla NBP, KNF, BFG, ZUS, PFRON, GUS, Rzecznika Finansowego, KRS, urzędów skarbowych, ministerstw i in.). Następnie zwróciła uwagę na fakt, że ilość (blisko 70 raportów rocznie) oraz częstotliwość składnych informacji, które małe instytucje finansowe są zobligowane przekazywać poszczególnym urzędom, niekorzystnie wpływają na możliwości i tempo ich rozwoju oraz generują koszty nieadekwatne do skali działania.

Część druga wystąpienia odnosiła się do głównych przyczyn nadmiernych obciążeń sprawozdawczych. Tutaj podkreślono aspekt legislacyjny, a także obowiązek przekazywania przez banki tych samych lub podobnych w swej treści  informacji z różną częstotliwością w odmiennych sprawozdaniach, często wymagających nowych narzędzi informatycznych do ich raportowania.

W ostatnim bloku wypowiedzi scharakteryzowano pożądane kierunki działania, które wpłyną na złagodzenie wyzwań związanych ze sprawozdawczością. W pierwszej kolejności zarekomendowano dokonanie przeglądu regulacji pod kątem powielania obowiązków sprawozdawczych, następnie przeprowadzenie porównania zawartości informacji przekazywanych w sprawozdaniach pod kątem powielania się w nich treści. Podano również pod rozwagę pomysł, aby zbudować wspólny system raportowania, który wyeliminuje niekorzystne zjawisko powielania treści.

Jednocześnie prezes zarządu zadeklarowała gotowość KZBS do udziału w pracach na rzecz standaryzacji i ograniczania wymogów sprawozdawczych  i informacyjnych. 

 

Tezy wystąpienia Prezes Zarządu KZBS są udostępnione w strefie na członków KZBS, dostępnej po zalogowaniu się.