Wspólna deklaracja systemów IPS z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Włoch zrzeszonych w EACB

U podłoża przygotowanej wspólnej deklaracji systemów IPS z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Włoch, łącznie ośmiu europejskich struktur instytucjonalnej ochrony, znalazły się obawy co do możliwych niekorzystnych dla nich, nowych rozwiązań regulacyjnych.

Planowane  dokończenie  trzeciego  filara reformy Unii Bankowej,  tj. projektu  EDIS (European Deposit Insurance Scheme - Europejskiego Schematu Gwarantowania Depozytów) i prowadzony  w ramach tego projektu równoległy przegląd infrastruktury narzędzi zarzadzania kryzysowego, zawartych w Dyrektywie BRR i rozporządzeniu  CRR (łącznie występujące pod nazwą crisise managemant&deposit insurance – CMDI) w swoich implikacjach dotyka problematyki funkcjonowania systemów IPS. Zarówno systemów uznanych jednocześnie za system gwarantowania depozytów (DGS) jak i uznanych systemów IPS bez oficjalnej funkcji gwarantowania depozytów. Niektóre z wstępnie rozważanych wariantów wzbudziły obawy, środowiska europejskich systemów IPS nie będących DGS, a pełniących de facto istotną rolę ochronną,  co do niekorzystnego wpływu na ich funkcjonowanie. Jeden z nich dopuszcza bowiem modyfikację stosowania  tzw. opcji narodowej OND, co mogłoby skutkować dla nich wzrostem obciążeń.  

Perspektywa  zasygnalizowanego podejścia w nowej ramie prawnej jaką jest projekt EDIS, może zatem mieć poważne konsekwencje w odniesieniu do warunków funkcjonowania systemów IPS. W tej sytuacji członkowie grupy roboczej ds. IPS przy EACB (w przypadku polskich IPS koordynowanej przez KZBS), reprezentujący wymienione na wstępie europejskie środowiska systemów instytucjonalnej ochrony, uznali za celowe wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie, korzystając jednocześnie z okoliczności jaką stanowi  publiczna debata nad CMDI. Deklaracja jest zatem formą konstruktywnego  dialogu ze strony IPS, jasno przedstawiająca stanowisko tego środowiska w przedmiotowej kwestii a zarazem zwięźle przypominającą o celach, zadaniach i praktycznej roli systemów dla zagwarantowania systemowego bezpieczeństwa sektora bankowości spółdzielczej i całego sektora bankowego w poszczególnych krajach UE.

Ze względu na przyjętą otwartą formułę deklaracji, przewiduje się jej wykorzystanie w kontaktach sektora z zainteresowanymi organami regulacyjnymi  i nadzorczymi.

 


Pliki do pobrania

Udostępnij artykuł:
« powrót