Bezpłatne webinarium KZBS i CBA: Ogólne zasady analizy procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i formułowania wniosków pod kątem naruszeń przepisów

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym organizuje bezpłatne webinarium pt.: „Ogólne zasady analizy procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i formułowania wniosków pod kątem naruszeń przepisów”, które odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. w godzinach 10:00 – 14:00. Aby odbyć webinarium potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkanie z Przedstawicielem CBA będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji.

Opis webinarium:

W trakcie webinarium uczestnicy, zostaną zapoznani z przykładami nieprawidłowości pojawiających się w procedurach udzielania zamówień publicznych.

Przykłady nieprawidłowości będą prezentowane w oparciu o doświadczenie Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA zdobyte podczas prowadzonych postępowań kontrolnych w instytucjach publicznych oraz u beneficjentów pomocy publicznej.

Podczas spotkania zaprezentowane i omówione zostaną rekomendacje w zakresie prawidłowego postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych sformułowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Webinarium skierowane jest do:

Członków Zarządów banków spółdzielczych oraz wytypowanych pracowników banków spółdzielczych odpowiedzialnych za procedury zamówień publicznych.


PROGRAM WEBINARIUM:

1. Wstęp

2. Zadania CBA i formy ich realizacji

3. Odpowiedzialność za naruszenia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych

4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Zagrożenia pojawiające się na tym etapie, w zakresie
  • Określenia przedmiotu zamówienia – przykłady
  • Określenia warunków udziału w postępowaniu – przykłady
  • Określenia kryteriów oceny ofert – przykłady
   • Podsumowanie części, wnioski, rekomendacje

5. Etap po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Zagrożenia pojawiające się na tym etapie w zakresie
  • Braku transparentności postępowania - przykłady
  • W zakresie uregulowań wewnętrznych zamawiającego
   • Podsumowanie części, wnioski, rekomendacje

6. Etap realizacji i odbioru zamówienia

 • Zagrożenia pojawiające się na tym etapie
  • Zmiany terminów - przykłady
  • Zmiany zakresu robót – przykłady
   • Podsumowanie części, wnioski, rekomendacje

Webinarium poprowadzi:

Pan Wojciech Tokarski – Ekspert w Departamencie Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

Webinarium jest bezpłatne dla Członków KZBS. Koszt udziału dla banków nie będących Członkami KZBS wynosi 80 zł netto/os.

Liczba uczestników webinarium jest ograniczona, pierwszeństwo posiadają Członkowie KZBS.

W pole dane do faktury, proszę wstawić "bezpłatne" w przypadku Członków KZBS. W przypadku banków nienależących do KZBS, należy podać dane do faktury.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium, wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają dane dostępowe do platformy, na której odbędzie się webinarium.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na webinarium jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót