Szkolenie on-line: Wybrane problemy monitoringu ekspozycji kredytowych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Wybrane problemy monitoringu ekspozycji kredytowych”, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącymi będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie prezentuje w sposób przekrojowy najważniejsze kwestie związane z monitorowaniem różnych typów ekspozycji kredytowych w aktualnych realiach regulacyjnych banku spółdzielczego. Podczas szkolenia przedyskutowane będą zagadnienia monitorowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Zaprezentowane zostaną przykładowe rozwiązania organizacyjne procesu monitoringu, które mogą być zastosowane w banku spółdzielczym. Podczas szkolenia omówione będą także wybrane problemy związane z monitorowaniem kredytów udzielonych osobom fizycznym i prawnym wraz z możliwym podejściem banku do ich rozwiązywania. Zaprezentowane zostaną również problemy związane z niedotrzymywaniem zapisów umów kredytowych przez klientów oraz sposoby reagowania banku. Na przykładach praktycznych zostaną pokazane możliwe reakcje banków na generujące ryzyka zmiany dotyczące klientów korporacyjnych (instytucjonalnych), tj. zmiany właścicieli firm, przekształcenia własnościowe i zmiany statusu podatkowego kredytobiorców oraz zmiany osób zarządzających. Podczas szkolenia omówiona zostanie organizacja systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz znaki ostrzegawcze występujące w praktyce kredytowania. Przedyskutowane zostaną również sposoby ograniczania zidentyfikowanych w ramach SWO ryzyk, w tym tzw. miękka windykacja będąca kompleksową reakcją banku na wystąpienie znaków ostrzegawczych u kredytobiorców. Podczas szkolenia poruszone będą też kwestie wpływu wyników monitoringu na klasyfikację kredytów.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników sektora bankowości spółdzielczej zajmujących się monitoringiem kredytów, audytem wewnętrznym i radców prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Znaczenie i podstawy prawne monitoringu kredytów.

2. Specyfika monitoringu kredytobiorców w zależności od ich formy prawnej – wymogi formalne do spełnienia przez kredytobiorców.

3. Specyfika monitoringu kredytobiorców w zależności od rodzaju kredytów: różne typy kredytów inwestycyjnych i obrotowych.

4. Organizacja monitoringu kredytów w banku.

5. Kowenanty umowne oraz rygory w przypadku braku ich realizacji.

6. Wybrane problemy monitoringu  kredytów z przykładem rozwiązań:

  • ubezpieczenia majątku,
  • zmiana właściciela,
  • zmiana osób zarządzających,
  • przekształcenia własnościowe,
  • formalne i nieformalne grupy kapitałowe,
  • status podatkowy kredytobiorcy.

7. Efekty monitorowania kredytobiorców a klasyfikacja kredytów.

8. Organizacja systemu wczesnego ostrzegania.

9. Znaki ostrzegawcze w procesie kredytowania.

10. Ograniczanie zidentyfikowanych ryzyk. Miękka windykacja.

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Barbara Teisseyre - obecnie Dyrektor Departamentu Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Odpowiada między innymi za uczestnictwo Funduszu jako wierzyciela w postępowaniach upadłościowych wobec banków i skok-ów. Jest pełnomocnikiem Funduszu w Radach Wierzycieli.

Krzysztof Czerkas - były członek Zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za ryzyko i księgowość funduszy. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. W latach 1992-2013 wieloletni pracownik sektora bankowego (banki PBK S.A i BRE Bank Hipoteczny S.A) odpowiedzialny m.in. za restrukturyzację kredytów, ocenę ryzyka kredytowego i operacyjnego). W BRE Banku Hipotecznym S.A (obecnie mBank Hipoteczny S.A) współtworzył zasady finansowania deweloperów mieszkaniowych. W latach 2009-2012 był członkiem Zarządu BRE Banku Hipotecznego odpowiedzialnym za obszar ryzyka.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 czerwca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót