Rola sektora bankowego w wspieraniu kredytobiorców w trudnej sytuacji uzasadnionej sytuacją epidemiczną

W dniu 19 marca br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w piśmie skierowanym do Ministra Finansów zadeklarował w imieniu sektora bankowości spółdzielczej otwartość na wypracowanie rozwiązań ułatwiających wspieranie kredytobiorców w przypadkach wystąpienia uzasadnionych sytuacją epidemiczną problemów z regulowaniem ich zobowiązań, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowego.

Kluczowymi i dominującymi formami pomocy dla kredytobiorców, mającymi wpływ na ograniczanie ryzyka niewywiązywania się przez nich z zobowiązań, spowodowanego rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, w ocenie Krajowego Związku Banków mogą być:

§  zmiana harmonogramu spłat, w tym okresowe zawieszenie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych, z jednoczesnym wydłużeniem łącznego okresu spłaty kredytu, jak również okresu obowiązywania zabezpieczenia; 

§  pomoc kredytobiorcom dotkniętym skutkami pandemii poprzez zapewnienie dostępności do finansowania; 

Celem umożliwienia efektywnego korzystania przez kredytobiorców z zaproponowanych rozwiązań, z jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku spełniania przez banki licznych  norm ostrożnościowych oraz nadzorczych, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia adekwatnych rozwiązań regulacyjnych, do których m. in. należą: 

§  wprowadzenie ekstraordynaryjnych rozwiązań ograniczających zakres obowiązków sprawozdawczych lub wydłużających terminy sprawozdawcze.

§  zmiana Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko  związane z działalnością banków, w zakresie umożliwiającym: 

§  wyłączenie obowiązku przekwalifikowania ekspozycji kredytowych, w stosunku do których na wniosek klienta, uzasadniony sytuacją epidemiczną, zmieniono harmonogram spłaty; 

§  wydłużenie okresu tworzenia rezerw; 

§  rozszerzenie katalogu zabezpieczeń umożliwiających pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych i odpisów aktualizujących 

§  zweryfikowanie konieczności uiszczania składek na fundusz gwarancyjny BFG w wyznaczonej wysokości, jak również możliwość przesunięcia terminu ich płatności; 

§  zmiany zapewniające możliwość wywiązania się z obowiązków ustawowych w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz odbywania Walnych Zgromadzeń; 

§  wprowadzenie rozwiązań podatkowych zapewniających efektywne stosowanie instrumentów pomocowych przez systemy ochrony instytucjonalnej.

 

Pełna treść stanowiska KZBS dostępna jest po zalogowaniu się do strefy dla członków KZBS. 

Udostępnij artykuł:
« powrót