Rozporządzenie MF ws. sposobu określania profilu ryzyka banków oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków

Mister Finansów w dniu 23 marca br. wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

W uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia czytamy:

"Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (,,ustawa o BFG”) implementowała przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (,,dyrektywa DGS”). Na mocy przepisów ustawy o BFG wszystkie banki i oddziały banków zagranicznych objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów są zobowiązane do wnoszenia składek na fundusz gwarancyjny banków. Szczegółowe zasady wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków (,,rozporządzenie MRiF”).

Jednocześnie w celu jednolitego stosowania w państwach członkowskich przepisów dyrektywy DGS, wykonując uprawnienie wynikające z art. 13 ust. 3 tej dyrektywy, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wydał wytyczne w sprawie metod obliczania składek na rzecz systemu gwarancji depozytów (,,wytyczne EUNB”). Wytyczne te określają cele i zasady regulujące systemy składek na rzecz systemów gwarancji depozytów. Konkretyzują elementy, które powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu i ocenie metod obliczania składek w wysokości zależnej od ryzyka, z należytym uwzględnieniem specyfiki krajowych sektorów bankowych i modeli prowadzenia przez nie działalności. W tym zakresie obejmują w szczególności wzór obliczania składek, konkretne wskaźniki przyjmowane w obliczeniach, wydzielenie klas ryzyka dla podmiotów wnoszących składki, ustalone progi wag ryzyka przypisanych do określonych klas ryzyka oraz inne niezbędne elementy.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu MRiF co do zasady są spójne z treścią wytycznych EUNB, jednakże Polska zgłosiła EUNB (co jest dopuszczalne) odstępstwo od stosowania tych wytycznych w odniesieniu do wartości ulgi, tj. obniżki całkowitej wagi ryzyka w składkach, dla podmiotów będących członkami systemu ochrony (IPS), o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. W przepisach rozporządzenia MRiF przyjęto wartość ulgi dla członków IPS na poziomie 50% (§ 6 ust. 5).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkowie IPS są zobligowani do przekazywania środków finansowych na rzecz funduszu pomocowego w IPS w wysokości nie niższej niż wartość obniżki, która wynikałaby z różnicy pomiędzy składką wyliczoną przez BFG dla banku należącego do IPS, a oszacowaną przez BFG wielkością składki, w przypadku gdyby bank ten nie uczestniczył w IPS. Obniżka składki na BFG wynikająca z takiego rozwiązania nie zmniejsza w praktyce obciążeń podmiotów należących do IPS z tytułu kosztów zapewnienia bezpieczeństwa depozytów, natomiast następuje alokacja środków finansowych pomiędzy fundusz gwarancyjny banków administrowany przez BFG i fundusz pomocy w ramach IPS. Część składki, która nie jest odprowadzona na BFG, jest obligatoryjnie przekazywana do IPS". 

Treść Rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Udostępnij artykuł:
« powrót