Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego jest dokumentem przygotowanym w 2021 r. przez Radę ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP. Propozycje ujęte w Narodowej Strategii odnoszą się do kluczowych obszarów funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego oraz do jego uczestników. Tematycznej kategoryzacji działań dokonano według czterech filarów Narodowej Strategii, tj. powszechnej akceptacji i dostępności gotówki, płynnego zaopatrywania rynku w walutę polską, cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę oraz bezpieczeństwa fizycznego banknotów i monet. Równolegle w ramach poszczególnych filarów przewidziano działania w zakresie komunikacji społecznej.

Założenia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego opierają się na przekrojowym, systemowym przeglądzie rynku obrotu gotówkowego, obejmującym zarówno uwarunkowania prawne, organizacyjne, jak i regulacyjne. Proponowane działania przedstawiono na tle analizy kwestii prawnych, społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych lub innych, uzasadnionych do włączenia w zależności od specyfiki danego rozwiązania.

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego została przygotowana w wersji pełnej oraz skróconej. Skrócona wersja Narodowej Strategii stanowi syntezę celów do osiągnięcia, wynikających z nich priorytetów oraz działań do wdrożenia w ramach każdego z czterech filarów. Pełna wersja Narodowej Strategii obejmuje dodatkowo charakterystykę rynku obrotu gotówkowego, stanowiącą genezę opracowanych przez zespoły zadaniowe propozycji działań.

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/rada-ds-obrotu-gotowkowego.html

Działania związane z opracowaniem projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego zostały powierzone Radzie ds. obrotu gotówkowego, która od lutego 2019 r. funkcjonuje jako organ opiniodawczo-doradczy przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Rada to jedyne forum skupiające przedstawicieli różnych sektorów rynku obrotu gotówkowego, tj. zarówno ze strony NBP, jak i innych instytucji sektora publicznego i rynkowych interesariuszy. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego jest efektem wspólnej pracy banków, Poczty Polskiej S.A., Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, organizacji zrzeszających sektor detaliczny, Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki, firm CIT3, niebankowych operatorów sieci bankomatowych oraz przedstawicieli instytucji publicznych związanych z regulacją rynku obrotu gotówkowego, tj. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

Udostępnij artykuł:
« powrót