Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej po posiedzeniu dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

W posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, które odbyło się 15 czerwca 2020 r. uczestniczyli:

  • Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego jako Przewodniczący Komitetu,
  • Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
  • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
     

Komitet zapoznał się z przygotowywanym przez NBP Raportem o stabilności systemu finansowego – wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19. W Raporcie oceniono, że polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, odporny na szoki i bez znaczących nierównowag. Siła i charakter szoku związanego z pandemią sprawiają jednak, że istotnie wzrosło ryzyko kredytowe we wszystkich kategoriach kredytów i pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia podaży kredytu (credit crunch). Zjawiska te mogą mieć niekorzystny wpływ na sferę realną gospodarki i w konsekwencji także na system finansowy.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres instrumentów pomocowych uruchamianych przez instytucje publiczne na rzecz systemu bankowego, Komitet oczekuje od banków utrzymania odpowiedzialnego kredytowania gospodarki i zwiększenia zaangażowania w działania wspierające kredytobiorców.

Komitet będzie monitorował wpływ pandemii na rozwój sytuacji w systemie finansowym oraz analizował skuteczność całokształtu działań antykryzysowych i ich wpływ na stabilność finansową w krótkim i dłuższym horyzoncie.

Na posiedzeniu omówiono dotychczasowy przebieg tzw. wakacji kredytowych oferowanych przez krajowe banki.

Komitet zgodził się z wnioskiem Przewodniczącego KNF w sprawie odroczenia do 30 czerwca 2021 r. terminu wdrożenia przez banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych postanowień znowelizowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Komitet zapoznał się z Zaleceniami ERRS:

  1. w sprawie monitorowania i wymiany informacji dotyczących instrumentów fiskalnych podejmowanych w związku z COVID-19,
  2. ws. powstrzymania się od wypłat (dywidend, wykupu akcji własnych oraz wypłat zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz pracowników, których działania zawodowe mają istotny wpływ na profil ryzyka instytucji finansowej) .
     

Komitet zapoznał się z przeglądem polityki makroostrożnościowej prowadzonej przez poszczególne kraje oraz na forum Unii Europejskiej.

Kolejne regularne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na III kwartał 2020 r.

Udostępnij artykuł:
« powrót