Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm w sierpniu 2022 r. Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy

2022-09-29

W sierpniu 2022 r., w porównaniu do sierpnia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-14,4%), jak i wartościowym (-22,8%). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-43,4%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-22,1%) mniej kredytów obrotowych. W przypadku kredytów w rachunku bieżącym dynamika również jest ujemna i wyniosła (-0,8%). Spadła w porównaniu do sierpnia 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-57,8%) oraz kredytów obrotowych o (-24,8%). Wartość kredytów w rachunku bieżącym udzielonych w sierpniu 2022 r. w porównaniu do sierpnia 2021 r. wzrosła o (+11,5%).

Czytaj więcej »

Mapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID

2022-09-27

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zaakceptował Mapę Drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON.

Czytaj więcej »

Metodyka MREL – zmiana zasad wyznaczania śródokresowego wymogu MREL(TREA)

2022-09-23

Mając na względzie ograniczone możliwości emitowania przez podmioty krajowe instrumentów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych, wynikające z wysokiej niepewności makroekonomicznej, wywołanej m.in. agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, oraz ponoszone przez banki koszty tzw. wakacji kredytowych, które negatywnie wpłynęły na możliwość spełnienia przez podmioty krajowe wymogu MREL w zakresie MRELTREA Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”, „BFG”) zaktualizował przebieg ścieżki dojścia do docelowego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (MRELTREA).

Czytaj więcej »

KNF: Nowo powołani Prezesi Banków Spółdzielczych

2022-09-23

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 23 września 2022 roku, jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie nowych prezesów banków spółdzielczych.

Czytaj więcej »

Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce. Newsletter kredytowy BIK

2022-09-23

W sierpniu 2022 r., w porównaniu do sierpnia 2021 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+44,3%) oraz limitów na kartach kredytowych (+2,2%). Spadek o (-68,8%) odnotowały kredyty mieszkaniowe. O (-4,3%) spadła również liczba udzielonych kredytów gotówkowych. W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały niższą wartość w trzech głównych produktach kredytowych. Najwięcej, o (-69,3%), spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów gotówkowych spadła o (-6,5%), a ratalnych o (-0,2%). Wzrosła jedynie o (+7,8%) wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych.

Czytaj więcej »