Informacje

Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

2021-03-24

W dniu 22 marca br. KZBS skierował pismo zawierające uwagi do projektu z dnia 10 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS do Ministra Klimatu i Środowiska

2021-03-16

W dniu 16.3.2021 KZBS skierował do Ministra Klimatu i Środowiska pismo dot. uwzględnienia potrzeby stworzenia adekwatnych ram prawnych zapewniających wykorzystanie potencjału spółdzielni energetycznych w toczących się procesach konsultacyjnych.

Czytaj więcej »

Pismo KZBS do BFG

2021-02-10

W dniu 9 lutego br. KZBS skierował Pismo do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie kosztów spełnienia wymogów sprawozdawczych wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania BFG informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji.

Czytaj więcej »

KZBS ws. problemów dotyczących sprawozdawczości FINREP i COREP

2021-02-01

W dniu 28 stycznia br. KZBS skierował pismo do Narodowego Banku Polskiego w sprawie problemów wynikających z zaokrąglania danych sprawozdawczych w sprawozdawczości obowiązkowej banków, w szczególności w takich sprawozdaniach jak FINREP i COREP.

Czytaj więcej »

Odpowiedzi MF ws. wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

2021-01-25

W związku ze zgłaszanymi przez banki problemami dotyczącymi praktycznych aspektów stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 520 z późn. zm.), Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z systemami ochrony instytucjonalnej dokonał ich szczegółowej analizy i zidentyfikował najistotniejsze wątpliwości interpretacyjne, a następnie wystąpił do Ministerstwa Finansów z prośbą o ich rozstrzygnięcie, celem prawidłowego i jednolitego stosowania ww. rozporządzenia.

Czytaj więcej »