EACB: spotkanie Zarządu z Komisarz McGuinness (Komisja Europejska) na temat roli banków spółdzielczych w odbudowie po pandemii COVID-19

W dniu 13 kwietnia br. Zarząd EACB (Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych) spotkał się z Mairead McGuinness, komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej i rynków kapitałowych. Podczas spotkania wymieniono poglądy na temat priorytetów banków spółdzielczych w procesie wychodzenia z pandemii COVID-19.

Komisarz M. McGuinness stwierdziła min., że w ciągu minionego roku banki odegrały kluczową rolę w dalszym udzielaniu pożyczek gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, pomagając złagodzić gospodarcze skutki pandemii. M. McGuinness  również podziękowała EACB za aktywny udział w pracach zainteresowanych stron, skoncentrowanych na rozwiązywaniu problemów wynikających z pandemii.

Zarząd EACB przedstawił ze swojej strony podejście biznesowe banków spółdzielczych, wnoszoną przez nie wartość dla społeczeństwa oraz stabilność dla sektora bankowego. Tematy poruszone w porządku obrad obejmowały dialog ws. wyeliminowania skutków COVID-19, postulaty wobec perspektywy wdrożenia pakietu Bazylea III oraz przegląd ram zarządzania kryzysowego (CMDI).

Podkreślono ponadto, że łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego i wspieranie swoich członków/klientów pozostanie priorytetem dla europejskich banków spółdzielczych. Ryzyko wystąpienia pogłębionych skutków COVID-19 jest realne i trzeba będzie mu przeciwdziałać wspólnymi wysiłkami rządów krajowych, instytucji UE i branży bankowej. Ponieważ banki spółdzielcze koncentrują się w dużej mierze na MŚP i bankowości konsumenckiej, członkowie wyrazili wobec komisarz chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach okrągłego stołu ds. COVID-19, aby przyczynić się do wypracowania najlepszych rozwiązań.

W tym kontekście Przewodniczący EACB, Marttin Berry, podkreślił specyfikę modelu bankowości spółdzielczej: banki spółdzielcze są nastawione na tworzenie korzyści dla członków, a nie na maksymalizację zysku. Dlatego banki spółdzielcze realizują swoją misję stojąc u boku swoich klientów, szczególnie w czasie obecnego kryzysu. Berry Marttin podkreślił, że dzięki swojemu zaangażowaniu na rzecz swoich członków i społeczności, banki spółdzielcze są największym ruchem społecznym w UE.  

W dalszej części spotkania przedstawiciele EACB wyrazili obawy dotyczące wdrożenia w Europie ostatniego etapu regulacji Bazylea III w momencie, gdy sytuacja gospodarcza pozostaje niepewna, a wszystkie wysiłki powinny być skoncentrowane na szybkim ożywieniu gospodarczym. Wskazano na potrzebę odroczenia wdrożenia pakietu Bazylea III, ponieważ obecne decyzje mogą doprowadzić do znacznego zwiększenia wymogów kapitałowych dla banków. Ponadto wdrożenie powinno w jak największym stopniu odzwierciedlać realia gospodarki europejskiej, aby uniknąć dodatkowych obciążeń kapitałowych i administracyjnych. Konieczne byłoby znalezienie rozwiązania, w szczególności w odniesieniu do dolnych granic wyników dla modeli wewnętrznych, a także przedsiębiorstw i udziałów kapitałowych bez ratingu w ramach podejścia standardowego. W tym kontekście Komisja Europejska powinna zastanowić się nad zdecentralizowanymi strukturami grup europejskich banków spółdzielczych.

W odniesieniu do przeglądu ram dotyczących zarzadzania kryzysowego i ochrony depozytów, Zarząd EACB podkreślił, że każdy przegląd ram powinien uwzględniać szczególne cechy banków spółdzielczych, takie jak ich specyficzne formy prawne, ustalenia i struktury operacyjne, a zwłaszcza mechanizmy systemów solidarnościowych banków  spółdzielczych.

 

Materiał pochodzi ze strony internetowej EACB: http://www.eacb.coop/ 

Udostępnij artykuł:
« powrót