Dwudniowe szkolenie on-line: Prawne zabezpieczenia wierzytelności - podstawowe wiadomości

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje dwudniowe szkolenie on-line pt.: „ Prawne zabezpieczenia wierzytelności - podstawowe wiadomości”, które odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2020 r. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostaną przedstawione podstawowe wiadomości na temat wszystkich najbardziej znanych i stosowanych w praktyce form prawnych zabezpieczeń osobistych i rzeczowych. Zostaną przedstawione ich wady i zalety oraz możliwości zastosowania. Nie będą natomiast omawiane szczegóły i niuanse dot. zabezpieczeń oraz umów ani przedstawiane różne warianty ich redakcji.

Do kogo skierowanie jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają w banku pracę z prawnymi zabezpieczeniami spłaty kredytu oraz dla osób, które potrzebują jedynie podstawowej wiedzy na ich temat.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Weksel in blanco.

1) Definicja weksla in blanco.

2) Treść weksla in blanco.

3) Deklaracja do weksla in blanco.

4) Plusy i minusy zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

2. Poręczenie cywilne.

1) Definicja poręczenia.

2) Forma i treść  oświadczenia poręczyciela przy poręczaniu za dług istniejący i za dług przyszły - na przykładzie.

3) Plusy i minusy zabezpieczenia w formie poręczenia.

3. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.

1) Definicja gwarancji.

2) Forma i treść  gwarancji spłaty kredytu - na przykładzie.

3) Przelew praw z gwarancji jako prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

4) Różnice między gwarancją a poręczeniem.

4. Umowa wsparcia.

1) Przedmiot i charakter.

2) Różnice między umową wsparcia a poręczeniem.

5. Przelew wierzytelności (cesja).

1) Definicja przelewu wierzytelności.

2) Wierzytelności mogące być przedmiotem przelewu, forma i treść umowy przelewu.

3) Przelew na zabezpieczenie pod warunkiem rozwiązującym oraz zawieszającym – na przykładach.

4) Rodzaje przelewów na zabezpieczenie.

5) Plusy i minusy zabezpieczenia w formie przelewu.

6. Zastawy na prawach.

1) Zastaw rejestrowy i cywilny na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółce komplementariusza oraz na akcjach:

- ustanowienie zastawu,

- zaspokojenie roszczeń wierzyciela z przedmiotu zastawu.

2) Plusy i minusy zastawu na udziałach i akcjach.

7. Zastaw finansowy.

1) Przedmiot zastawu finansowego.

2) Ustanowienie zastawu finansowego.

3) Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z zastawu finansowego.

4) Plusy i minusy zastawu finansowego.

8. Zastaw cywilny i rejestrowy na rzeczach ruchomych.

1) Definicja zastawu cywilnego i zastawu rejestrowego.

2) Ustanowienie zastawu cywilnego i rejestrowego - zawarcie i treść umowy zastawu.

3) Przedmiot zastawu.

4) Plusy i minusy zastawu na rzeczach ruchomych.

9. Hipoteka.

1) Definicja hipoteki i jej cechy charakterystyczne.

2) Przedmiot hipoteki oraz jego określenie w powiązaniu z przedmiotem zastawu na rzeczach prawach; części składowe i przynależności nieruchomości.

3) Inne obciążenia nieruchomości a hipoteka (służebności, użytkowanie, najem, dzierżawa, dożywocie) - wzmianka.

4) Ustanowienie hipoteki umownej:

- wierzytelność hipoteczna,

- podmiot uprawniony do ustanowienia hipoteki – kredytobiorca lub osoba trzecia,

- forma i treść umowy o ustanowienie hipoteki,

- niedopuszczalne i dopuszczalne klauzule umowne.

5) Powstanie hipoteki:

- wpis hipoteki do księgi wieczystej,

- uprawomocnienie się wpisu hipoteki do księgi wieczystej,

-  ustanowienie a powstanie hipoteki.

6) Pierwszeństwo hipoteki.

7) Plusy i minusy hipoteki.

9. Poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

10. Umowa podporządkowania wierzytelności.

 

Szkolenie poprowadzi:

Izabela Heropolitańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A. Od ponad 20 lat wykładowca z zakresu: weksli krajowych i zagranicznych, czeków krajowych i zagranicznych, gwarancji bankowych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, hipoteki. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Autorka i współautorka ponad 20 książek z dziedziny bankowości, z których większość miała po kilka wydań.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 390 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 690 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 listopada br.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie ma bardzo ograniczoną liczbę uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót