Dwudniowe szkolenie on-line: Ocena projektów inwestycyjnych - specyfika finansowania projektów inwestycyjnych w formule „corporate finance” oraz „project finance”

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje dwudniowe szkolenie on-line „Ocena projektów inwestycyjnych - specyfika finansowania projektów inwestycyjnych w formule „corporate finance” oraz „project finance””, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącymi będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie prezentuje w sposób przekrojowy najważniejsze kwestie związane z finansowaniem przez bank przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze. Skupia się na zaprezentowaniu dwóch podejść do tego typu finansowań: finansowania na bilans działającego przedsiębiorstwa (corporate finance) oraz podejście czysto projektowe (project finance). 

Szkolenie składa się zarówno z części teoretycznej, która stanowi syntezę wiedzy z tego obszaru oraz z analizy przypadku „case study”, gdzie w sposób praktyczny zostanie przeprowadzona analiza konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz strukturyzacja projektu z możliwością wspólnej pracy, zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji.

SZKOLENE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników banków spółdzielczych zajmujących się oferowaniem finansowań inwestycyjnych dla klientów korporacyjnych. Szkolenie jest na poziomie średniozaawansowanym, adresowane do osób posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy kredytowej i znających specyfikę finansowania przedsiębiorstw, ale zamierzających rozwinąć swoje kompetencje kredytowe i/lub usystematyzować wiedzę w obszarach związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Definicja pojęcia „Project Finance” i „Corporate Finance”. Project Finance jako finansowanie specjalistyczne. Finansowanie projektów inwestycyjnych i pojęcie Project Finance w polskich regulacjach bankowych.

2. Atrybuty Corporate Finance. Finansowanie na bilans sponsora – kluczowe elementy w ocenie projektu i zdolności do obsługi obcych źródeł finansowania.

3. Atrybuty Project Finance:

· spółka celowa jako metoda prawnego, finansowego i organizacyjnego wyodrębnienia projektów,

· formy prawne spółek celowych,

· spółka celowa a nowe prawo holdingowe,

· pojęcie Sponsora projektu i regresu do Sponsorów projektu. Formy regresu do Sponsorów projektów w praktyce gospodarczej,

· znaczenie wkładu własnego w projektach inwestycyjnych. Weryfikacja wysokości wkładu własnego,

· strategie wyjścia z inwestycji „Project Finance”.

4. Porównanie „Corporate Finance z „Project Finance” z perspektywy instytucji finansowej.

5. Rodzaje ryzyk towarzyszących finansowaniu projektów  inwestycyjnych: 

· ryzyka związane z finansowaniem i sposoby ich zabezpieczenia,

· ryzyko terminowości i zgodności z budżetem,

· ryzyko założonych parametrów projektu,

· ryzyko popytu,

· ryzyko wypłacalności odbiorców,

· ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych,

· ryzyko długoterminowej dostępności środków refinansowych,

· ryzyko środowiskowe,

· ryzyko prawne,

· ryzyko siły wyższej.

6. Zarządzanie ryzykami w finansowaniu projektów inwestycyjnych:

· identyfikacja uczestników transakcji i mechanizmy oceny ich zdolności kredytowej i wiarygodności,

· kwantyfikacja ryzyka,

· mechanizmy alokacji ryzyka w finansowaniu projektów inwestycyjnych,

· wiązka umów towarzyszących projektowi (porozumienie wspólników, umowy dotyczące odbioru produktów i usług, umowa z GW).  Metody weryfikacji umów towarzyszących projektowi przez bank,

· klauzule ograniczające ryzyko w tych umowach, warunki do podpisania umowy kredytu, warunki zawieszające wypłatę, polisy ubezpieczeniowe, rachunki escrow, rachunki powiernicze.

7. Kluczowe elementy w ocenie projektu inwestycyjnego w formule Corporate Finance i Project Finance:

· wolne przepływy pieniężne w Project Finance i Corporate Finance,

· typowe wskaźniki stosowane w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych (okres zwrotu, DSCR, ISCR, LTV, LTC),

· analiza scenariuszy i modelowanie finansowe (Client Base Scenario vs. Downcase Scenario) adresujące ryzyka związane z komercjalizacją /stroną kosztową projektu,

· wnioski z analizy finansowej projektów inwestycyjnych.

8. Zasady strukturyzacji transakcji w finansowaniu projektów inwestycyjnych.  

9. Wnioski z analizy umów dla dalszych działań banku (formułowanie umowy kredytowej, dobór i weryfikacja zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu).

10. Umowa kredytowa w finansowaniu „Project Finance” i w  finansowaniu „Corporate  Finance”:

· typowe zabezpieczenia prawne spłaty kredytu w projektach inwestycyjnych,

· klauzule kontrolne i finansowe w umowie kredytowej,

· spełnienie warunków zawieszających do wypłaty środków z kredytu,

· regres do sponsora w formule Project Finance. 

11. Monitoring projektu przez bank.  Źródła informacji służące do oceny inwestora oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu inwestycyjnego w polskiej praktyce gospodarczej na etapie monitoringu finansowania.

12. Case Study dla projektu inwestycyjnego realizowanego w formule Project Finance:

· analiza przykładowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule Project Finance,

· kluczowe elementy prognozy finansowej i weryfikacja założeń przyjętych przez klienta pod kątem ich realności i wiarygodności,

· analiza wrażliwości prognozy finansowej i wpływ tej analizy na kluczowe zmienne modelu finansowego; przygotowanie scenariusza bankowego w oparciu o zmodyfikowany zestaw założeń,

· strukturyzacja projektu inwestycyjnego w tym: udział własny, określenie pakietu zabezpieczeń i dodatkowych zapisów umownych adekwatnych dla profilu ryzyka określonego w tym projekcie inwestycyjnym.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Dorota Godziuk – posiada ponad 26-letnie doświadczenie w sektorze bankowym w obszarze analiz kredytowych, strukturyzacji transakcji i oceny ryzyka kredytowego. 

W latach 2015-2017 związana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. W tym czasie była członkiem komitetu kredytowego Banku oraz członkiem komitetów doradczych i inwestycyjnych związanych z działalnością grupy podmiotów powiązanych z BGK. W latach 2015-2017 pełniła też funkcje członka rad nadzorczych TFI BGK SA  oraz PIR SA. 

Pracę zawodową rozpoczynała w 1991r. w Banku Interbank SA, następnie była młodszym konsultantem w firmie doradczej Finkorp Sp. z o.o. W latach 1998-2002 pracowała na stanowisku analityka ryzyka kredytowego w Deutsche Bank Polska SA. Następnie w latach 2002-2007 związana z Bankiem BPH S.A. jako konsultant a od 2004 r. zastępca dyrektora Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm. W latach 2008-2014 pracowała w Banku Pekao S.A. na stanowisku dyrektora Biura Strukturyzacji i Dokumentacji w Departamencie Dużych Firm.

Absolwentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, a także rocznego programu szkolenia kadr bankowości organizowanego przez Austrian Banker’s College w Wiedniu oraz Deutsche Bank AG w Berlinie. Jest też wiceprezeską i współzałożycielką Stowarzyszenia Ekspertki Razem, które prowadzi działalność non-profit na rzecz edukacji i rozwoju zawodowego kobiet. 

Krzysztof Czerkas - były członek Zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za ryzyko i księgowość funduszy. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. W latach 1992-2013 wieloletni pracownik sektora bankowego (banki PBK S.A. i BRE Bank Hipoteczny S.A.) odpowiedzialny m.in. za restrukturyzację kredytów, ocenę ryzyka kredytowego i operacyjnego. W BRE Banku Hipotecznym S.A. (obecnie mBank Hipoteczny S.A.) współtworzył zasady finansowania deweloperów mieszkaniowych. W  latach 2009-2012 był członkiem Zarżądu BRE Banku Hipotecznego odpowiedzialnym za obszar ryzyka.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 599 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 799 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 czerwca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót