Bezpłatne szkolenie on-line: Wprowadzenie do tematyki ESG i zrównoważonego finansowania

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje bezpłatne szkolenie on-line pt.: „Wprowadzenie do tematyki ESG i zrównoważonego finansowania”, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:00. Spotkanie z trenerami będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie. Szkolenie jest bezpłatne dla Członków KZBS. Zapraszamy również banki, które nie są Członkami KZBS - koszt wynosi 500 zł netto/os.

CEL SZKOLENIA:

Poznanie właściwego dla działalności banków spółdzielczych zakresu obowiązków informacyjnych podlegających ujawnieniu według SFDR i projektu aktu wykonawczego RTS do SFDR oraz jak uwzględniać elementy ESG w procesie kredytowym. Przedstawienie harmonogramu legislacji na najbliższe 3 lata w kwestii planowanego rozszerzenia obowiązków sprawozdawczych (CSRD). Prelegenci wskażą na elementy, jakie należy wdrożyć w organizacji w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję Europejską tzw. pakietem kwietniowym 2021 do dyrektyw MIFID II i IDD. Podczas szkolenia prelegenci wyjaśnią, co oznacza dla sektora finansowego polityka UE w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz w jaki sposób podmioty z sektora bankowego mogą poszukiwać swojej przewagi konkurencyjnej w obszarze zrównoważonego finansowania oraz przedstawią warunki kształtowania “zielonej” oferty produktowej (green standards, green labels). Przedstawione zostaną konieczne zmiany w systemie zarządzania oraz procesach wewnętrznych, aby sprostać kształtującym się wymogom regulacyjnym w obszarze zrównoważonego rozwoju i które jednostki organizacyjne banku spółdzielczego staną w obliczu największych zmian, w tym jak zmierzyć się z największymi wyzwaniami związanymi z identyfikacją i szacowaniem ryzyka klimatycznego.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników banków spółdzielczych odpowiedzialnych za projekty wdrożeniowe z zakresu zrównoważonego finansowania, z departamentu prawnego, ryzyka, oraz komórek compliance i członków zarządów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.        Wprowadzenie do tematyki ESG w sektorze finansowym 

2.       Ramy regulacyjne ESG, z przedstawieniem kluczowych aktów prawnych dla banków spółdzielczych  

3.       Harmonogram wprowadzania kluczowych regulacji ESG w sektorze finansowym

4.       Kluczowe obowiązki z zakresu ESG w procesie kredytowym

5.       Elementy ESG w strategii biznesowej banków

6.       Wymogi ESG dotyczące ładu wewnętrznego w bankach (governance) 

7.       Zarządzanie ryzykami ESG w bankach, w szczególności z uwzględnieniem ryzyk klimatycznych i środowiskowych

8.      Nadzór nad obszarem ESG w bankach 

9.       Rola 3 linii obrony w zakresie ESG oraz relacje z KNF 


 
SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Aleksandra Bańkowska - adwokat, Partner w PwC Legal. Aleksandra odpowiada za praktykę finansów i bankowości w ramach PwC Legal. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie dla banków i instytucji finansowych. Jest wiodącym doradcą z zakresu ESG w grupach roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, ds. zrównoważonych finansów oraz grupy ds. Taksonomii, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie wdrożenia regulacji ESG. Na co dzień wspiera instytucje finansowe we wdrażaniu ujawnień z poziomu podmiotu i produktu zgodnie z SFDR (w tym opracowania strategii ESG, kryteriów przyznawania kredytów zrównoważonych środowiskowo i związanej z tym oceny kontrahentów), obowiązków raportowych wynikających z Taksonomii i aktów delegowanych względem podmiotów podlegających NFRD (KPIs, w tym Green Assets Ratio), a także zmian wprowadzonych do dyrektywy MIFID II, Solvency II, IDD, UCITIS i AIFMD.

Dorota Hutny - Manager w PwC Advisory. Dorota posiada ponad 14 lat doświadczenia zawodowego w nadzorze finansowym oraz świadczeniu usług doradczych dla sektora finansowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu nadzoru ostrożnościowego oraz wymogów regulacyjnych dla banków, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem czynników ESG, systemu kontroli wewnętrznej, ładu korporacyjnego oraz ujawnień.

Piotr Bednarski - Dyrektor w PwC Advisory. Piotr, od 29 lat w sektorze finansowym, specjalizuje się w doradztwie dla banków w obszarze zarządzania ryzykiem, regulacjach ostrożnościowych i procesach transformacji banków, a także ESG jako czynników kształtujących nowe podejście do regulacji banków i zarządzania ryzykiem. Zrealizował wiele projektów w obszarze zarządzania ryzykiem, zgodności i tworzenia oraz transformacji banków. Zanim dołączył do zespołu PwC, przez 16 lat pracował w NBP w obszarze nadzoru bankowego (Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego), a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w okresie 2000-2008 na stanowiskach zastępcy dyrektora i dyrektora.

Łukasz Łyczko - radca prawny, Senior Manager w PwC Legal. Łukasz odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz usług płatniczych. Doradzał wielu instytucjom kredytowym oraz finansowym w skomplikowanych projektach regulacyjnych dotyczących wdrożeń wytycznych i rekomendacji polskich i europejskich organów nadzoru. W charakterze eksperta doradza dla grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym grupy ds. zrównoważonych finansów oraz grupy ds. Taksonomii, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie regulacji ESG. W codziennej praktyce prowadzi warsztaty z zakresu metodyki wdrażania regulacji ESG m.in dla  Estonian Private Equity & Venture Capital Association oraz zapewnia wsparcie regulacyjne przy wdrażaniu ujawnień ESG dla uczestników rynku finansowego. 

-----------------

-----------------

Szkolenie jest bezpłatne dla Członków KZBS. Koszt udziału dla banków nie będących Członkami KZBS wynosi 500 zł netto/os.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Jedna instytucja ma możliwość zgłoszenia 5 przedstawicieli.

W pole dane do faktury, proszę wstawić "bezpłatne" w przypadku Członków KZBS. W przypadku banków nienależących do KZBS, należy podać dane do faktury.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym szklenie, wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają dane dostępowe do platformy, na której odbędzie się szkolenie.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót