BFG: Wysokość łącznych kwot składek na 2023 r.

Rada BFG ustaliła łączny poziom składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 2023 r. na 1,455 mld zł, składki na fundusz gwarancyjny banków nie zostaną pobrane.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 27 lutego 2023 r. ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2023 r. na poziomie 1,455 mld zł, w tym 0 zł na fundusz gwarancyjny banków, wobec łącznie 2,195 mld zł w 2022 r. (i wobec 3,701 mld zł pierwotnie określonych w lutym 2022 r.).

„Spadek ryzyka w sektorze bankowym pozwolił na obniżenie docelowego poziomu środków systemu gwarantowania depozytów, dzięki czemu z tego tytułu w 2023 r. banki nie zapłacą ani złotówki składki na fundusz gwarancyjny banków. Przez to ciężar składek wnoszonych na rzecz BFG w tym roku jest najniższy od 2014 r. Należy zaznaczyć, że pomimo obniżenia docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach w Polsce pozostaje jednym z najwyższych w Europie” - komentuje Prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski.

Fundusz gwarancyjny banków
Jak wcześniej informował Fundusz, 26 października 2022 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 8a oraz art. 287 ust. 2 i 2a ustawy o BFG oraz
uwzględniając opinię Komitetu Stabilności Finansowej, obniżyła docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach do 1,6 proc. kwoty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów (uchwała nr 50/2022). Ponadto Rada BFG obniżyła łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny banków na 2022 r. z 2,008 mld zł do 0,502 mld zł. Na koniec 2022 r. środki systemu gwarantowania depozytów w bankach stanowiły równowartość 1,77% środków gwarantowanych w bankach, co oznacza, że przekroczony był docelowy poziom i jednocześnie nastąpiło spełnienie przesłanki określonej w art. 294 ust. 1 ustawy o BFG, tj.: „W przypadku gdy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach lub gdy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w kasach wyliczone na podstawie danych dostępnych na dzień ustalenia składki osiągnie lub przekroczy na dzień ustalenia składki docelowy poziom określony odpowiednio w art. 287 ust. 2 lub art. 288 ust. 2, składek na fundusz gwarancyjny banków lub fundusz gwarancyjny kas nie pobiera się”. W związku z powyższym, na podstawie art. 294 ust. 1 ustawy o BFG, Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postanowiła o niepobieraniu składki na fundusz gwarancyjny banków w 2023 r.

Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków
Łączna kwota składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 2023 r. wyniesie 1,455 mld zł wobec 1,693 mld zł w 2022 r. W związku z wszczęciem w dniu 30 września 2022 r. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A. i przeznaczeniem na ten cel środków z funduszy własnych BFG, w tym 6,28 mld zł ze środków zgromadzonych na funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, wydłużeniu o 4 lata uległ termin na osiągnięcie poziomu docelowego (art. 296 ust. 5 ustawy o BFG), tj. do dnia 31 grudnia 2034 r. Dodatkowo odbudowa poziomu minimalnego, który został po raz pierwszy osiągnięty w trakcie 2022 r., powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 6 lat (art. 296 ust. 8 ustawy o BFG oraz art. 102 ust. 3 akapit 1 zd. 2 dyrektywy BRR).

Fundusz gwarancyjny kas i fundusz przymusowej restrukturyzacji kas
W przypadku sektora SKOK, suma składek na fundusz gwarancyjny kas w 2022 r. wyniesie 21,80 mln zł wobec 18,1 mln zł w 2022 r., a składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosą 1,17 mln zł wobec 1,68 mln zł rok wcześniej. Łączne obciążenia kas wyniosą 22,97 mln zł wobec 19,78 mln zł w ubiegłym roku.

Udostępnij artykuł:
« powrót